Reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het contract tot reisorganisatie zoals verstaan onder de wet
van 16 februari 1994 tot regeling van het Contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling (reiscontractenwet).

Artikel 2: Promotie en aanbod

 1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de -bemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij: a ) wijzigingen in deze gegevens, duidelijk, schriftelijk en voor het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; b ) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
 2. De reisorganisator en/of bemiddelaar kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.
 3. Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.

Artikel 3: Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar

De reisorganisator en/of -bemiddelaar zijn verplicht:

 1. voor het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot -bemiddeling, aan de reizigers schriftelijk mee te delen: a ) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op het gebied van gezondheidszorg die voor reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen; b ) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering;
 2. ten laatste zeven kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reiziger schriftelijk te verstrekken: a ) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats. b ) naam, adres, telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator; c ) voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De in het vorig lid vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger

De reiziger moet aan de reisorganisator en/of bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of -bemiddelaar, mogen die in rekening gebracht worden.

Artikel 5: Tot stand komen van het contract

(cfr. Art. 1 Bijzondere reisvoorwaarden JOSK reizen)

 1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of reisorganisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
 2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
 3. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6: Prijs van de reis

(cfr. Art. 2 Bijzondere reisvoorwaarden JOSK reizen)

 1. De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing.
 2. De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen, die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in: a ) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of b ) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of c ) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan herziening onderhevig is.
 3. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op 30 juni 2018 golden; daarnaast op de tarieven voor het vervoer die op 30 juni 2018 bekend waren.

Artikel 7: Betaling van de reissom

 1. Behalve indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon (30%) van de totale reissom als voorschot, met een minimum van €125 per persoon.
 2. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.
 3. Boekt de reiziger minder dan 1 maand voor vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.

Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking

 1. De reiziger kan, voor de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig voor het vertrek de reisorganisator en in voorkomend geval de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
 2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en kosten van de overdracht.

Artikel 9: Andere wijzigingen door de reiziger

(cfr. Art. 1 § 3 en § 4 Bijzondere reisvoorwaarden JOSK reizen)
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de reisbemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator voor de afreis

 1. Indien, voor de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
 2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
 3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
 4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11: Verbreking door de reisorganisator voor de afreis

 1. Indien de reisorganisator, voor de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen: 1 ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van een gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen;2 ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
 2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het nietuitvoeren van het contract, tenzij: 1 de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen voor de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht. 2 de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

 1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
 2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijke verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
 3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van vertrek en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13: Verbreking door de reiziger

(cfr. Art. 4 Bijzondere reisvoorwaarden JOSK reizen)

De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator

 1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, er voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
 2. De reisorganisator is voor de daden en nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheid.
 3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract inbegrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
 4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van derving van het reisgenot beperkt tot tweemaal de reissom.
 5. Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de in artikel 1 genoemde wet van toepassing.

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganistor en/of genoemde bemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16: Klachtenregeling

 1. Voor de afreis: klachten voor het reiscontract wordt uitgevoerd moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of -organisator.
 2. Tijdens de reis: klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
 3. Daarvoor moet hij zich -in deze volgorde- wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of tot een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisorganisator.
 4. Na de reis: werd er een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17: Geschillencommissie Reizen

 1. Er ontstaat een ‘geschil’ wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost, of niet is opgelost binnen de 4 maanden vanaf het einde van het reiscontract, of vanaf de geplande vertrekdatum, indien het reiscontract nooit werd uitgevoerd.
 2. Elk geschil gerezen na het sluiten van het onderhavig contract en waarbij de reiziger betrokken is, kan op verzoek van de eisende partij worden behandeld door de Geschillencommissie Reizen vzw, dit met uitzondering van geschillen over lichamelijke letsels. Is de gedaagde partij echter een consument, dan heeft deze het recht om zich tegen de behandeling van het geschil voor de Geschillencommissie te verzetten. Hiertoe dient hij binnen een termijn van 15 kalenderdagen vanaf de kennisgeving van de inleiding van de zaak aan de gedaagde, schriftelijk (aangetekend) het secretariaat van de Geschillencommissie op de hoogte te brengen dat hij de zaak niet door de Geschillencommissie wenst te behandelen.
 3. De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het Geschillenreglement en de bepalingen van het Gerechtelijke Wetboek (Art. 1676 tot en met 1723). Deze uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid van beroep. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het Geschillenreglement.
 4. Het gebruik van deze algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen, bepaald door de Geschillencommissie Reizen vzw, inzonderheid het Geschillenreglement.
 5. Het adres van de Geschillencommissie Reizen vzw is North Gate III, Koning Albert II-laan 154, 1000 Brussel.

Artikel 18: Registratie verzekeringen

Josk reizen verzekeringen registratie: CDV 28663

Bijzondere voorwaarden

Bepalingen:

Hoofdboeker’: de persoon die in eigen naam en voor eigen rekening diensten boekt bij JOSK reizen of in naam en voor rekening van andere personen die kwalificeren als reizigers en die mogelijks deel uitmaken van eenzelfde boeking, diensten boekt bij JOSK reizen
Reiscontractenwet’: de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.
Reiziger’: elke persoon die het voordeel geniet van de verbintenis ontstaan uit een contract gesloten door tussenkomst van JOSK reizen, ongeacht of het contract gesloten of de prijs betaald is door hem of voor hem.

Artikel 1 : Totstandkoming van het contract (cfr. Art.5 Algemene reisvoorwaarden)

1. Bij verkoop via de telefoon/internet wordt de bestelbon vervangen door de inhoud van de reisbrochure en de schriftelijke reisbevestiging. Telefonische reservatie of online voorinschrijven wordt aanzien als een boeking in aanvraag.
2. De reservatie wordt definitief als:
a ) De hoofdboeker een schriftelijke reisbevestiging heeft ontvangen, ofwel via de post ofwel via e-mail.
b ) De hoofdboeker binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de bevestiging het voorschot heeft betaald.
3. Eventuele fouten en/of onvolledigheden op de reisbevestiging dienen door de klant binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de reisbevestiging gemeld te worden. Bij reizen geboekt binnen één maand vóór de afreis, moeten eventuele fouten en onvolledigheden gemeld worden binnen de 48 uur.
4. Indien er na het opmaken van de reisbevestiging nog wijzigingen worden aangevraagd door de hoofdboeker, zelfs door toeval of in geval van overmacht, dient de forfaitaire som van €15 per wijziging als wijzigingskost betaald te worden, eventueel vermeerderd met de werkelijke kosten aangegaan door JOSK reizen voor de wijziging.
5. Informatie betreffende het aangaan en de inhoud van een annuleringsverzekering
Onvoorziene omstandigheden kunnen er toe leiden dat de reiziger zich verplicht ziet om zijn reis te verplaatsen of zelfs te annuleren. Om de financiële gevolgen van dergelijke verplaatsing of annulering in te perken,kan de reiziger een annuleringsverzekering onderschrijven. De risico’s die door deze polissen worden gedekt, evenals de kosten en het dekkingsbedrag, worden op de JOSK reizen website slechts ter indicatie verstrekt.

 • Aankoop van de annuleringsverzekering dient uiterlijk te gebeuren binnen de 5 werkdagen na de boeking.
 • Schrapping van de annuleringsverzekering is niet meer mogelijk na ontvangst van het voorschot.

Artikel 2 : Prijs van de reis (cfr. Art.6 Algemene reisvoorwaarden)

1. De prijzen via telefoon of per mail gecommuniceerd zijn onder voorbehoud van mogelijke fouten. De exacte en correcte prijs wordt medegedeeld op de reisbevestiging (bestelbon).
De reisorganisator is niet aansprakelijk voor kosten uit vertragingen in het transport voortvloeiend uit weersomstandigheden, defecten, stakingen, wijziging van dienstregelingen, of transportmiddel.
2. Prijsaanduiding
a ) Tenzij anders vermeld in speciale aanbiedingen, kunnen de online prijzen die gehanteerd worden door andere dienstverleners dan JOSK reizen, maar aangeboden worden op de JOSK reizen website, te allen tijde gewijzigd worden.
b ) De prijs van de online aangeboden diensten is die zoals genoteerd op de JOSK reizen website, behalve in het geval dat er duidelijk sprake is van een materiële vergissing. In dat geval is JOSK reizen niet verplicht om diensten te verlenen aan de reiziger tegen een klaarblijkelijk onjuiste prijs, zelfs niet nadat de reiziger de bevestiging van zijn boeking heeft ontvangen, wanneer het duidelijk had moeten zijn voor de reiziger dat de vermelde prijs niet correct kon zijn.
3. Prijswijzigingen
Wijzigingen aan de heffingen, belastingen, wisselkoersschommelingen en vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten) die in de totaalprijs vervat zijn, of invoering van nieuwe taksen kunnen aanleiding geven tot een prijsherziening en zullen netto worden verrekend tot de twintigste dag voor de datum van afreis. De prijsherziening zal worden bepaald door het positieve of negatieve verschil te berekenen tussen de prijs die van toepassing was op datum van het contract en de prijs op datum van de
invoering van de prijswijziging.
4. Totaalprijs
a ) De door JOSK reizen gehanteerde prijzen worden uitgedrukt in EURO en omvatten de totaalprijs voor de aangeboden diensten.
b ) De prijs omvat evenwel niet:

 • alle facultatieve supplementen, dit zijn diensten waarvoor de consument in alle vrijheid kan opteren (zoals onder meer, maar niet beperkt tot, extra verzekering, extra bagage, extra
 • transfers en alle eventuele persoonlijke kosten zoals was, telefoon, drankjes, roomservice, fooi enz.);
 • alle niet uitdrukkelijk in de reserveringsbevestiging genoemde kosten;
 • alle in het buitenland lokaal te vereffenen taksen (zoals onder meer, maar niet beperkt tot, toeristenbelasting, verblijfstaks, vertrek- of ‘exit’-taks, tolheffingen enz.).

De reiziger zal op het moment van de boeking in kennis gesteld worden van het al dan niet verschuldigd zijn van dergelijke taksen.

Artikel 3: Extra’s

De extra’s (kortingen en supplementen) staan omschreven in de reisbrochure en gelden per persoon, per reis. De extra’s worden verrekend op de basisprijs (per persoon) van de reis.

Artikel 4: Wijzigingen door de reiziger

1. Indien na de bevestiging van de bestelbon door de reiziger (de betaling van het voorschot) nog wijzigingen worden aangevraagd, dan mag de reisorganisator € 15 wijzigingskosten aanrekenen per dossier.
2. De schrapping van de annuleringsverzekering is niet meer mogelijk na ontvangst van het voorschot. Wijziging van het skilesniveau is kosteloos.
3. Omboeken van uw dossier kan tot uiterlijk 4 weken voor afreis, mits wijzigingskost
4. Overdraagbaarheid van de boeking
a ) Vervoertickets
De uitgegeven vervoertickets (zoals trein- en vliegtuigtickets) van de reiziger, zijn niet overdraagbaar, noch terugbetaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
b ) Andere diensten
De reiziger kan enkel, vóór aanvang van de reis, de andere geboekte diensten overdragen aan een derde mits JOSK reizen uitdrukkelijk en voorafgaand aan het verzoek tot overdracht aan de reiziger heeft bevestigd dat deze mogelijkheid bestaat. De overdrager dient vóór vertrek JOSK reizen van dit verzoek tot overdracht op de hoogte te brengen en dient JOSK reizen alle gegevens mee te delen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overdracht. De overdracht heeft pas uitwerking na uitdrukkelijke bevestiging daarvan door JOSK reizen. Voor elke overdracht van de boeking zal JOSK reizen een administratieve kost aanrekenen overeenkomstig artikel 1.4 van deze Bijzondere Reisvoorwaarden.
c ) Hoofdelijkheid
In alle bovenstaande gevallen zijn de overdrager en de overnemer hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de overgedragen diensten en de daaraan verbonden kosten

Artikel 5: Verbreking door de reiziger (cfr. Art.13 Algemene reisvoorwaarden)

Niet elke geboekte dienst is automatisch annuleerbaar. Indien de reiziger de annuleringsmogelijkheden van bepaalde diensten wenst te kennen, dient hij zich daaromtrent vóór elke boeking in te lichten bij JOSK reizen. Elke annulering dient onmiddellijk en schriftelijk aan de reisbemiddelaar en/of- organisator gemeld te worden met duidelijke vermelding van de reden en bijvoeging van de nodige bewijsstukken. Indien iemand een annuleringsverzekering bij inschrijving heeft afgesloten, wordt de schadevergoeding forfaitair als volgt bepaald (enkel voor de verzekerde reizigers op het dossier):
1 . Voor de afreis :
a ) Tot en met 15 dagen voor afreis: krijgt deze het reeds gestorte bedrag volledig terugbetaald(*), verminderd met de annuleringsverzekering (€ 23 per persoon voor weekreizen / € 17 per persoon voor shortski’s) en administratiekosten (€ 30 per dossier) als deze het gevolg zijn van:

 • Ziekte of lichamelijk ongeval (uzelf, levensgezel, bloed- of aanverwant tot in de 2e graad, incl. schoonfamilie). (Uitsluiting vooraf bestaande toestand of chronische ziekte)
 • Sterfgeval tot in de tweede graad
 • Zelfmoord van een familielid tot in de tweede graad (verzekerde zelf is uitgesloten)
 • Werkverlies (onvrijwillig) na vast dienstverband (bij bedrijfssluiting of ontslag om economische redenen)
 • Brand / belangrijke stoffelijke schade aan onroerend goed (binnen 30 dagen voor vertrek)
 • Diefstal, Home- of Carjacking, Kidnapping
 • Opzeg huurwoning door de eigenaar
 • Internationaal erkende epidemie, natuurramp of daad van terrorisme op de reisbestemming
 • Zwangerschap (of complicaties) (indien de reis binnen de laatste 3 maanden van de zwangerschap valt en deze niet bekend was bij boeking)
 • Juridische handelingen (o.a. oproeping rechtbank, echtscheidingsprocedure, adoptieprocedure)

(*)Voor vliegreizen wordt de annuleringskost vermeerderd met de effectieve kostprijs van de vliegtuigseat. Uitgegeven vliegtickets zijn niet wijzigbaar, noch annuleerbaar, noch terugbetaalbaar, tenzij anders vermeld.
b ) Vanaf de 14de dag tot en met aanvang(**) van de reis wordt een annuleringskost van € 100(*) per persoon aangerekend vermeerderd met de administratiekosten (€ 30 per dossier) en de annuleringsverzekering (€ 23 per persoon voor weekreizen / € 17 per persoon voor shortski’s) als deze het gevolg zijn van een van de annuleringsredenen onder punt 1.a
(*)Voor vliegreizen wordt de annuleringskost vermeerderd met de effectieve kostprijs van de vliegtuigseat. Uitgegeven vliegtickets zijn niet wijzigbaar, noch annuleerbaar, noch terugbetaalbaar, tenzij anders vermeld.
(**) De terugbetaling kan verminderd worden met de prijs van de ongevallenverzekering indien deze reeds door Josk definitief werd afgesloten.
(***) Aanvang van de reis: Busreizigers check in opstapplaats bus / Autoreizigers check in hotel
2. Overname dossier:
Een dossier kan steeds integraal worden overgenomen door een andere persoon, mits wijzigingskosten.
3. Annulering van 1 persoon op een 2-persoonskamer :
Indien door annulering van 1 persoon een 2-persoonskamer herleid wordt tot een singlekamer, dient hiervoor door de reiziger ook het singlesupplement te worden betaald.
4. No show:
In geval van een ‘no show’ gaan alle reeds betaalde bedragen verloren.
Een ‘no show’ betekent het niet komen opdagen zonder schriftelijke verwittiging.
5 . Tijdens de reis:
a) Indien een reiziger genoodzaakt is om terug naar huis te gaan om welke reden ook, kan geen beroep gedaan worden op de annuleringsverzekering en wordt in geen geval de reissom of een deel ervan (hotelkosten, skipas, skiles, skimateriaal) terugbetaald.
b) Indien u tijdens de reis een kwetsuur oploopt wordt in geen geval het skipas, de skiles en het gehuurde materiaal terugbetaald. In sommige skigebieden dient u zich zelf met de nodige bewijsstukken aan de kassa aan te bieden om een deel van het skipas te kunnen recupereren.
6. Terugbetaling: Elke terugbetaling naar aanleiding van een annulering zal worden uitgevoerd op de door JOSK reizen gekende bankrekening van de Hoofdreiziger. Deze terugbetaling gebeurt na inhouding van dossierkosten, bovenvermelde annuleringskosten, eventueel voordien doorgevoerde wijzigingskosten en eventuele vergoedingen die verschuldigd zouden zijn door de verzekeraar (onverminderd de eventuele toepassing van een franchise door de verzekeraar). De reiziger dient er rekening mee te houden dat de terugbetaling van geboekte diensten meerdere maanden in beslag kan nemen.

Artikel 6: Schade aan derden, wintersportmateriaal, bagage

Indien een deelnemer schade aanricht aan zowel accommodatie als daarbuiten, dient direct en ter plaatse de ten gelegde som betaald worden. Indien de schade na vertrek vastgesteld wordt, zal met de nodige bewijsstukken een factuur van het schadegeval volgen.
Het skimateriaal is gedurende de reis strikt persoonlijk. Het mag niet uitgeleend worden aan derden en men is er zelf verantwoordelijk voor. Bij verlies (zelfs door diefstal) of door breuk of eigen fout zal men het verschuldigde bedrag direct moeten betalen, met uitzondering van een gebroken stick.
Tijdens de volledige reis is de reiziger steeds zelf verantwoordelijk voor zijn bagage.
Eventuele schademeldingen dienen uiterlijk te gebeuren bij de reisleider of buschauffeur op de afstapplaats.

Artikel 7: Formaliteiten

De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de reisbemiddelaar worden medegedeeld.
Minderjarigen dienen over een identiteitsbewijs met foto te beschikken. Minderjarigen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen over documenten te beschikken waaruit blijkt dat zij alleen mogen reizen en waarbij de datum van aankomst en vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en het adres in België. De ‘reistoelating minderjarige’ is verkrijgbaar via uw stad/gemeente.

Artikel 8: Recuperatie niet opgenomen inclusieve of gereserveerde diensten

1. Vervoer: indien u tijdens de reis beslist om voor de terugreis de gereserveerde busseat of vliegtuigseat niet te gebruiken is er geen terugbetaling van de gereserveerde plaats.
2. Ski- of snowboardles: er is geen terugbetaling bij het onderbreken van de lessenreeks, ook niet indien u het niveau niet correct hebt opgegeven en er geen andere lesgroepen zijn.
3. Skipas: indien u , om welke reden ook, uw skipas niet optimaal kan benutten, kan u enkel ter plaatse aan de kassa van het skipasbureau gelden recuperen. Dit is niet van toepassing in alle gebieden, u dient over de nodige bewijsstukken te beschikken. Na de reis worden geen skipassen terugbetaald.

Artikel 9: Maaltijden en faciliteiten

Het aantal sterren van een hotel wordt bepaald door de plaatselijke autoriteiten aan de hand van het comfortniveau en de aanwezige faciliteiten. Kwaliteit van de gestrekte maaltijden en het prijsniveau van maaltijden en dienstverlening vallen daar niet onder. Bovendien verschillen de normen per land. JOSK reizen kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

Artikel 10: Vliegtuigreizen
(2018 geen standaard reizen met vliegtuig)

1. Transfers woning – luchthaven in België (Zaventem) en Nederland (Eindhoven) zijn volledig te koste van de reiziger. 
2. Vliegtuigreizen refereren steeds naar prijzen en vluchtplannen op het moment van publicatie.
3. Wijzigingen door de luchtvaartmaatschappij inzake vluchtroutes, uurroosters… worden onmiddellijk door JOSK reizen aan de reiziger meegedeeld.
4. Prijsverhogingen ten gevolge van brandstof en luchthaventaksen zijn steeds in de prijzen verrekend tot datum van publicatie. Nadien worden eventuele bijkomende kosten doorgerekend aan de reiziger.
5. Tijdens het seizoen zijn wijzigingen steeds mogelijk.
6. Het volume van bagage wordt bepaald door de luchtvaartmaatschappij. Iedere overschrijding zal een meerkost met zich meebrengen die door de reiziger gedragen dient te worden.
7. Onder ‘vervoer skimateriaal’ verstaat men 1 paar ski’s + sticks + skischoenen + helm of 1 snowboard + schoenen + helm.
8. De reiziger aanvaardt dat het aangeboden tarief voor elke vlucht slechts gegarandeerd wordt na volledige betaling en uitgifte van de vliegtuigtickets.
9. Overeenkomstig de artikelen 5.1.a en 5.1.b van deze Bijzondere Reisvoorwaarden zijn de uitgegeven vliegtuigtickets van de reiziger niet wijzigbaar, noch annuleerbaar, noch terugbetaalbaar, tenzij anders vermeld.
10. JOSK reizen zal bij vertrek de reiziger op de hoogte stellen tot 48 uur vóór de vlucht van eventuele vluchtuurwijziging(en) die de luchtvaartmaatschappij(en) kan/kunnen doorvoeren. Tijdens verlengde weekends kan JOSK reizen hiervan afwijken. Na dit tijdstip en tijdens verlengde weekends is de reiziger zelf verantwoordelijk om eventuele vluchtuurwijziging(en) na te gaan. De reiziger is eveneens zelf verantwoordelijk om eventuele vluchtuurwijziging(en) van de terugvlucht(en) na te gaan. JOSK reizen is niet verantwoordelijk voor het missen van de vlucht(en) indien deze regel niet wordt nageleefd.
11. JOSK reizen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig gevolg dat voortvloeit uit vertragingen, stakingen of andere acties die een impact hebben op het normale verloop van de luchtvervoersdiensten.
12. Luchtvaartmaatschappijen hebben bijzondere regels inzake het vervoer van onder andere andersvaliden, zwangere vrouwen, baby’s, kinderen en huisdieren. De reiziger erkent hiervan kennis te hebben genomen. Bij twijfel dient de reiziger contact op te nemen met JOSK reizen. JOSK reizen kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet naleven van de toepasselijke regels opgelegd door de betrokken luchtvaartmaatschappij.

Artikel 11: Goed gedrag en zeden

De reisorganisator behoudt zich het recht voor om geen contract af te sluiten met reizigers die in het verleden afwijkend reisgedrag hebben vertoond of waaromtrent in het verleden klachten zijn geuit.
De reisorganisator heeft eveneens het recht maatregelen te nemen tegen reizigers dewelke tijdens de duur van de reis, hetzij in de autocar of het verblijf ter plaatse, ongepast gedrag vertonen.

Artikel 12: Informatie vanwege JOSK reizen

Informatie betreffende paspoorten, visa, reis-, verblijfs- en gezondheidszorgformaliteiten
1. JOSK reizen verstrekt de reiziger algemene informatie met betrekking tot paspoorten, visa en formaliteiten qua gezondheidszorg die voor de reis en het verblijf noodzakelijk zijn. Het is echter de uitsluitende verantwoordelijkheid van de reiziger om de nodige documenten in orde te brengen. De Reiziger is steeds en uitsluitend aansprakelijk voor het inwinnen van bijgewerkte informatie over de vereiste reisdocumenten en het tijdig aanschaffen hiervan (internationaal paspoort al dan niet met machine-leesbare zone (ook voor baby’s en kinderen), visum, ESTA procedure, KIDS ID, enz.). Dit geldt zowel voor zijn eindbestemming als voor alle overstap- en of landingsplaatsen op de reisroute van de reiziger.
2. Elke reiziger moet in het bezit zijn van geldige identiteitspapieren. Die identiteitspapieren en de reispas dienen geldig te zijn tot minimum 6 maanden na de datum van terugkeer. Minderjarigen moeten in het bezit zijn van hun eigen bewijs van identiteit, met foto, en een eigen reispas. Sommige gemeentes hanteren voor kinderen de nieuwe elektronische KIDS-ID tegen betaling, waarbij de aanvraagperiode 3 à 4 weken kan bedragen. Het is dus belangrijk dat de reiziger de KIDS-ID voor kinderen tijdig aanvraagt bij de gemeente. Het identificatiekaartje dat bij de geboorte wordt afgeleverd, is niet geldig voor reizen naar het buitenland. Minderjarigen kunnen niet worden opgenomen in de reispas van hun ouders en moeten over een eigen reispas beschikken. JOSK reizen benadrukt dat de reizigers de verplichting hebben zich grondig te informeren met betrekking tot de specifieke toepasselijke regeling omtrent minderjarigen.
Indien de reiziger bij afreis niet de nodige documenten kan voorleggen, zal hij de daaruit voortvloeiende kosten niet op JOSK reizen kunnen verhalen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit en/of met uitsluitend een buitenlands paspoort zijn verplicht hun nationaliteit spontaan aan JOSK reizen aan te geven en dienen contact op te nemen met hun respectievelijke ambassades of consulaten voor het verkrijgen van actuele informatie inzake de vereiste reisdocumenten. JOSK reizen zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval hieromtrent enig probleem zou kunnen ontstaan.
3. JOSK reizen kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het laattijdig bekomen door de reiziger van de noodzakelijke reisdocumenten.

Artikel 13: Contactgegevens van JOSK reizen in geval van moeilijkheden onderweg of op de bestemming

JOSK reizen heeft geen vertegenwoordiger ter plaatse op alle bestemmingen. In geval van moeilijkheden ter plaatse kan de reiziger evenwel steeds telefonisch contact opnemen met JOSK reizen tijdens de openingsuren en op het telefoonnummer dat vermeld staat op de bestelbon. In geval van uiterste hoogdringendheid, kan de reiziger contact opnemen met het JOSK reizen noodnummer vermeld op de reisdocumenten. Indien problemen onderweg kan getelefoneerd worden naar het noodnummer gecommuniceerd op de reisdocumenten (vouchers).

Artikel 14: Foto’s en illustraties

De foto’s en illustraties vermeld op de JOSK reizen website, in JOSK reizen brochures of andere documenten van JOSK reizen hebben louter tot doel de reiziger een algemeen beeld te geven van de aangeboden diensten en een algemene indruk te geven van het niveau van de accommodatie en de mate van comfort. Deze foto’s en illustraties kunnen niet worden opgevat als een toezegging die verder strekt dan dit doel.
JOSK reizen is niet aansprakelijk indien door toeval foto’s van uzelf of uw kinderen gepubliceerd werden.

Artikel 15: Informatie vanwege de Reiziger

1. Correcte boekingsgegevens
a) De reiziger erkent alle op de bestelbon vermelde gegevens nauwkeurig te hebben geverifieerd en bevestigt dit aan de hand van zijn handtekening of door de confirmatie van de betalingsopdracht. In eerste instantie betreft dit de correcte spelling van alle voor- en familienamen van de reizigers, als dusdanig doorgegeven aan de JOSK reizen reisconsulent(e) of via de online reserveringsprocedure. ‘Correct’ in deze context betekent “identiek aan de schrijfwijze van de namen zoals die voorkomen op de officiële identiteitsdocumenten waarmee de reizigers reizen”.Alle kosten die voortvloeien uit een foutieve opgave en onzorgvuldig nalezen van de namen zijn automatisch en uitsluitend voor rekening van de reiziger. In tweede instantie betreft dit alle data in verband met de geboekte reisroute en de eindbestemming, de reisdatum, de aangegeven aankomst- en vertrekuren, de aansluitingstijd tussen de vluchten, enz.
b) JOSK reizen zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die te wijten is aan het onnauwkeurig verifiëren van de gegevens door de reiziger.
2. Bijkomende persoonlijke inlichtingen
De reiziger moet JOSK reizen alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis (bv. nationaliteit, gezondheid,eetgewoontes,…). Indien de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor JOSK reizen, mag JOSK reizen deze kosten factureren aan de reiziger.
3. Reisvoorkeuren
Tenzij de reiziger anders heeft aangegeven, wordt er van uitgegaan dat hij de minst dure diensten wenst. Voor dergelijke diensten (bv. ‘economy class’) zal de mogelijkheid tot wijziging of annulering vaak uitgesloten zijn door de dienstverlener zodat die Diensten niet kunnen worden verleend op een andere manier of op een ander tijdstip of plek dan is overeengekomen. Indien de reiziger de wijzigings- en/of annuleringsmogelijkheden van bepaalde diensten wenst te kennen, dient hij zich daaromtrent vóór elke boeking in te lichten bij JOSK reizen.

Artikel 16: Insolventie

De bvba JOSK met vergunning A5499 is verzekerd overeenkomstig artikel 36 van de Wet van 16.02.1994 houdende het contract van reisorganisatie en van reisbemiddeling, alsook overeenkomstig het Koninklijk besluit van 25.04.1997, om bij het financieel onvermogen zijn verplichtingen ten opzichte van de reiziger te respecteren (polis nr. INS100150).

Artikel 17: Klachtenbehandeling

1. Kennisgeving
Alle klachten met betrekking tot de reis dienen onmiddellijk of zo snel als redelijkerwijze mogelijk schriftelijk ter kennis te worden gebracht van JOSK reizen.
Onverminderd artikel 16 van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen, aanvaardt JOSK reizen eveneens dat dergelijke klachten per e-mail aan JOSK reizen worden gemeld via info@josk.be
2. Termijn
In ieder geval dient elke klacht uiterlijk binnen één maand na terugkeer aan JOSK reizen ter kennis te worden gebracht. Klachten die na deze termijn worden geformuleerd zullen door JOSK reizen als laattijdig en dus onontvankelijk worden beschouwd.

Artikel 18: Aansprakelijkheid

1. Algemeen
JOSK reizen kan niet aansprakelijk worden gehouden met betrekking tot diensten die de reiziger heeft geboekt via JOSK reizen bij een of meer dienstverleners, tenzij anders voorzien in de Reiscontractenwet.
2. Tussenkomst van de verzekeraar
JOSK reizen is niet aansprakelijk als en voor zover de reiziger in staat is zijn schadevergoeding te vorderen onder een verzekeringspolis, zoals een reis- en/of annuleringsverzekering.
3. Informatie van andere dienstverleners
JOSK reizen doet haar uiterste best om alle informatie met betrekking tot diensten die door JOSK reizen worden aangeboden, maar worden geleverd door andere dienstverleners dan JOSK reizen, zorgvuldig te controleren voorafgaandelijk aan de publicatie ervan. JOSK reizen is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden met betrekking tot deze informatie.
4. Materiële vergissingen
In geen geval zal JOSK reizen aansprakelijk zijn voor eventuele materiële vergissingen, ongeacht van welke dienstverlener de informatie afkomstig is.

Artikel 19: Privacy

1. Algemeen
Josk hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
2. Verwerking
De reiziger erkent en aanvaardt dat alle persoonsgegevens die door de reiziger worden meegedeeld of online worden ingebracht, m.i.v. de gegevens ingebracht voor zijn reisgezelschap, door JOSK reizen verwerkt kunnen worden. Het doel van deze verwerking bestaat er in de optimale uitvoering van het contract ten voordele van de reiziger te kunnen verwezenlijken. 

Verdere info hieromtrent vindt u onder onze privacyverklaring.

Artikel 20: Overmacht

Elke omstandigheid van overmacht, met inbegrip van de onderbreking van communicatiemiddelen of een staking door onder andere vervoerders, hoteliers of luchtverkeersleiders, leidt tot opschorting van de verplichtingen in de Bijzondere Reisvoorwaarden van JOSK reizen en van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen die worden aangetast door de omstandigheid van overmacht. De partij die de door overmacht aangetaste verplichting moest naleven, kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld

Artikel 21: Onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien een term of bepaling de bijzondere reisvoorwaarden nietig zou zijn, zal deze term of bepaling voor niet geschreven worden gehouden zonder dat de geldigheid van de andere bepalingen van onderhavige reisvoorwaarden aangetast zou worden.

Verzekering financieel onvermogen

Conform art. 36 van de reiscontractenwet door GARANTIEFONDS REIZEN, Metrologielaan 8, 1130 Brussel, verzekerd om in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen. 
Dick Van Dyck, Uitbreidingslaan 4, B-9160 Lokeren, staat garant voor de diensten van de BVBA JOSK, conform art. 36 van de reiscontractenwet. 

 

Gezinnen

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit sed diam nonummy nibh.

Alpense gezelligheid

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit sed diam nonummy nibh.

Sneeuwzekerheid

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit sed diam nonummy nibh.

Culinair

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit sed diam nonummy nibh.