Bijzondere reisvoorwaarden

Bijzondere reisvoorwaarden

Bijzondere Reisvoorwaarden JOSK Reizen

Bepalingen :

‘Hoofdboeker’: de persoon die in eigen naam en voor eigen rekening diensten boekt bij JOSK Reizen of in naam en voor rekening van andere personen die kwalificeren als reizigers en die mogelijks deel uitmaken van eenzelfde boeking, diensten boekt bij JOSK Reizen

‘Reiscontractenwet’: de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

‘Reiziger’: elke persoon die het voordeel geniet van de verbintenis ontstaan uit een contract gesloten door tussenkomst van JOSK Reizen, ongeacht of het contract gesloten of de prijs betaald is door hem of voor hem.

 

Artikel 1 : Totstandkoming van het contract (cfr. Art.5 Algemene reisvoorwaarden)
1. Bij verkoop via de telefoon/internet wordt de bestelbon vervangen door de inhoud van de reisbrochure en de schriftelijke reisbevestiging. Telefonische reservatie of online voorinschrijven wordt aanzien als een boeking in aanvraag.
2. De reservatie wordt definitief als:
a ) De hoofdboeker een schriftelijke reisbevestiging heeft ontvangen, ofwel via de post ofwel via e-mail.
b ) De hoofdboeker binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de bevestiging het voorschot heeft betaald.
3. Eventuele fouten en/of onvolledigheden op de reisbevestiging dienen door de klant binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de reisbevestiging gemeld te worden. Bij reizen geboekt binnen één maand vóór de afreis, moeten eventuele fouten en onvolledigheden gemeld worden binnen de 48 uur.
4. Indien er na het opmaken van de reisbevestiging nog wijzigingen worden aangevraagd door de hoofdboeker, zelfs door toeval of in geval van overmacht, dient de forfaitaire som van €15 per wijziging als wijzigingskost betaald te worden, eventueel vermeerderd met de werkelijke kosten aangegaan door JOSK Reizen voor de wijziging.

 1. Informatie betreffende het aangaan en de inhoud van een annuleringsverzekering

Onvoorziene omstandigheden kunnen er toe leiden dat de reiziger zich verplicht ziet om zijn reis te verplaatsen of zelfs te annuleren. Om de financiële gevolgen van dergelijke verplaatsing of annulering in te perken,kan de reiziger een annuleringsverzekering onderschrijven. De risico’s die door deze polissen worden gedekt, evenals de kosten en het dekkingsbedrag, worden op de JOSK Reizen website slechts ter indicatie verstrekt.

 • Aankoop van de annuleringsverzekering dient uiterlijk te gebeuren binnen de 5 werkdagen na de boeking.
 • Schrapping van de annuleringsverzekering is niet meer mogelijk na ontvangst van het voorschot.

Artikel 2 : Prijs van de reis (cfr. Art.6 Algemene reisvoorwaarden)
1. De prijzen via telefoon of per mail gecommuniceerd zijn onder voorbehoud van mogelijke fouten. De exacte en correcte prijs wordt medegedeeld op de reisbevestiging (bestelbon).
De reisorganisator is niet aansprakelijk voor kosten uit vertragingen in het transport voortvloeiend uit weersomstandigheden, defecten, stakingen, wijziging van dienstregelingen, of transportmiddel.

 1. Prijsaanduiding

a ) Tenzij anders vermeld in speciale aanbiedingen, kunnen de online prijzen die gehanteerd worden door andere dienstverleners dan JOSK Reizen, maar aangeboden worden op de JOSK Reizen website, te allen tijde gewijzigd worden.

b ) De prijs van de online aangeboden diensten is die zoals genoteerd op de JOSK Reizen website, behalve in het geval dat er duidelijk sprake is van een materiële vergissing. In dat geval is JOSK Reizen niet verplicht om diensten te verlenen aan de reiziger tegen een klaarblijkelijk onjuiste prijs, zelfs niet nadat de reiziger de bevestiging van zijn boeking heeft ontvangen, wanneer het duidelijk had moeten zijn voor de reiziger dat de vermelde prijs niet correct kon zijn.

 1. Prijswijzigingen

Wijzigingen aan de heffingen, belastingen, wisselkoersschommelingen en vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten) die in de totaalprijs vervat zijn, of invoering van nieuwe taksen kunnen aanleiding geven tot een prijsherziening en zullen netto worden verrekend tot de twintigste dag voor de datum van afreis. De prijsherziening zal worden bepaald door het positieve of negatieve verschil te berekenen tussen de prijs die van toepassing was op datum van het contract en de prijs op datum van de

invoering van de prijswijziging.

 1. Totaalprijs

a ) De door JOSK Reizen gehanteerde prijzen worden uitgedrukt in EURO en omvatten de totaalprijs voor de aangeboden diensten.

b ) De prijs omvat evenwel niet: -alle facultatieve supplementen, dit zijn diensten waarvoor de consument in alle vrijheid kan opteren (zoals onder meer, maar niet beperkt tot, extra verzekering, extra bagage, extra transfers en alle eventuele persoonlijke kosten zoals was, telefoon, drankjes, roomservice, fooi enz.);

-alle niet uitdrukkelijk in de reserveringsbevestiging genoemde kosten;

-alle in het buitenland lokaal te vereffenen taksen (zoals onder meer, maar niet beperkt tot, toeristenbelasting, verblijfstaks, vertrek- of “exit”-taks, tolheffingen enz.).

De reiziger zal op het moment van de boeking in kennis gesteld worden van het al dan niet verschuldigd zijn van dergelijke taksen.

 

Artikel 3 : Extra’s

De extra’s (kortingen en supplementen) staan omschreven in de reisbrochure en gelden per persoon, per reis. De extra’s worden verrekend op de basisprijs (per persoon) van de reis.

 

Artikel 4 : Wijzigingen door de reiziger

 1. Indien na de bevestiging van de bestelbon door de reiziger (de betaling van het voorschot) nog wijzigingen worden aangevraagd, dan mag de reisorganisator € 15 wijzigingskosten aanrekenen per dossier.
 2. De schrapping van de annuleringsverzekering is niet meer mogelijk na ontvangst van het voorschot.

Wijziging van het skilesniveau is kosteloos.

 1. Omboeken van uw dossier kan tot uiterlijk 4 weken voor afreis, mits wijzigingskost
 2. Overdraagbaarheid van de boeking

a ) Vervoertickets

De uitgegeven vervoertickets (zoals trein- en vliegtuigtickets) van de reiziger, zijn niet overdraagbaar, noch terugbetaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

b ) Andere diensten

De reiziger kan enkel, vóór aanvang van de reis, de andere geboekte diensten overdragen aan een derde mits JOSK Reizen uitdrukkelijk en voorafgaand aan het verzoek tot overdracht aan de reiziger heeft bevestigd dat deze mogelijkheid bestaat. De overdrager dient vóór vertrek JOSK Reizen van dit verzoek tot overdracht op de hoogte te brengen en dient JOSK Reizen alle gegevens mee te delen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overdracht. De overdracht heeft pas uitwerking na uitdrukkelijke bevestiging daarvan door JOSK Reizen. Voor elke overdracht van de boeking zal JOSK Reizen een administratieve kost aanrekenen overeenkomstig artikel 1.4 van deze Bijzondere Reisvoorwaarden.

c ) Hoofdelijkheid

In alle bovenstaande gevallen zijn de overdrager en de overnemer hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de overgedragen diensten en de daaraan verbonden kosten

 

Artikel 5 : Verbreking door de reiziger (cfr. Art.13 Algemene reisvoorwaarden)

Niet elke geboekte dienst is automatisch annuleerbaar. Indien de reiziger de annuleringsmogelijkheden van bepaalde diensten wenst te kennen, dient hij zich daaromtrent vóór elke boeking in te lichten bij JOSK Reizen.

Elke annulering dient onmiddellijk en schriftelijk aan de reisbemiddelaar en/of- organisator gemeld te worden met duidelijke vermelding van de reden en bijvoeging van de nodige bewijsstukken.
Indien iemand een annuleringsverzekering bij inschrijving heeft afgesloten, wordt de schadevergoeding forfaitair als volgt bepaald (enkel voor de verzekerde reizigers op het dossier):

1 . Voor de afreis :
a ) Tot en met 15 dagen voor afreis: krijgt deze het reeds gestorte bedrag volledig terugbetaald*, verminderd met de annuleringsverzekering (€ 22 per persoon voor weekreizen / € 16 per persoon voor shortski’s) en administratiekosten (€ 30 per dossier) als deze het gevolg zijn van:

 • Ziekte of lichamelijk ongeval (uzelf, levensgezel, bloed- of aanverwant tot in de 2e graad, incl. schoonfamilie). (Uitsluiting vooraf bestaande toestand of chronische ziekte)
 • Sterfgeval tot in de tweede graad
 • Zelfmoord van een familielid tot in de tweede graad (verzekerde zelf is uitgesloten)
 • Werkverlies (onvrijwillig) na vast dienstverband (bij bedrijfssluiting of ontslag om economische redenen)
 • Brand / belangrijke stoffelijke schade aan onroerend goed (binnen 30 dagen voor vertrek)
 • Diefstal, Home- of Carjacking, Kidnapping
 • Opzeg huurwoning door de eigenaar
 • Internationaal erkende epidemie, natuurramp of daad van terrorisme op de reisbestemming
 • Zwangerschap (of complicaties) (indien de reis binnen de laatste 3 maanden van de zwangerschap valt en deze niet bekend was bij boeking)
 • Juridische handelingen (o.a. oproeping rechtbank, echtscheidingsprocedure, adoptieprocedure)

*Voor vliegreizen wordt de annuleringskost vermeerderd met de effectieve kostprijs van de vliegtuigseat, transfers en geboekte lessen via lokale skischool.

Uitgegeven vliegtickets zijn niet wijzigbaar, noch annuleerbaar, noch terugbetaalbaar, tenzij anders vermeld.

b ) Vanaf de 14de dag tot en met aanvang** van de reis wordt een annuleringskost van € 100* per persoon aangerekend vermeerderd met de administratiekosten (€ 30 per dossier) en de annuleringsverzekering (€ 22 per persoon voor weekreizen / € 16 per persoon voor shortski’s) als deze het gevolg zijn van een van de annuleringsredenen onder punt 1.a

*Voor vliegreizen wordt de annuleringskost vermeerderd met de effectieve kostprijs van de vliegtuigseat.

Uitgegeven vliegtickets zijn niet wijzigbaar, noch annuleerbaar, noch terugbetaalbaar, tenzij anders vermeld.

** De terugbetaling kan verminderd worden met de prijs van de ongevallenverzekering indien deze reeds door Josk definitief werd afgesloten.

*** Aanvang van de reis : Busreizigers check in opstapplaats bus / Autoreizigers check in hotel

 1. Overname dossier :

Een dossier kan steeds integraal worden overgenomen door een andere persoon, mits wijzigingskosten.

 1. Annulering van 1 persoon op een 2-persoonskamer :

Indien door annulering van 1 persoon een 2-persoonskamer herleid wordt tot een singlekamer, dient hiervoor door de annulerende reiziger ook het singlesupplement te worden betaald.

 1. No show :

In geval van een ‘no show’ gaan alle reeds betaalde bedragen verloren.

Een ‘no show’ betekent het niet komen opdagen zonder schriftelijke verwittiging.

 

5 . Tijdens de reis :
a) Indien een reiziger genoodzaakt is om terug naar huis te gaan om welke reden ook, kan geen beroep gedaan worden op de annuleringsverzekering en wordt in geen geval de reissom of een deel ervan (hotelkosten, skipas, skiles, skimateriaal) terugbetaald. 
b) Indien u tijdens de reis een kwetsuur oploopt wordt in geen geval het skipas, de skiles en het gehuurde materiaal terugbetaald. In sommige skigebieden dient u zich zelf met de nodige bewijsstukken aan de kassa aan te bieden om een deel van het skipas te kunnen recupereren.

 1. Terugbetaling :

Elke terugbetaling naar aanleiding van een annulering zal worden uitgevoerd op de door JOSK Reizen gekende bankrekening van de Hoofdreiziger. Deze terugbetaling gebeurt na inhouding van dossierkosten, bovenvermelde annuleringskosten, eventueel voordien doorgevoerde wijzigingskosten en eventuele vergoedingen die verschuldigd zouden zijn door de verzekeraar (onverminderd de eventuele toepassing van een franchise door de verzekeraar). De reiziger dient er rekening mee te houden dat de terugbetaling van geboekte diensten meerdere maanden in beslag kan nemen.

Artikel 6 : Schade aan derden, wintersportmateriaal, bagage
Indien een deelnemer schade aanricht aan zowel accommodatie als daarbuiten, dient direct en ter plaatse de ten gelegde som betaald worden. Indien de schade na vertrek vastgesteld wordt, zal met de nodige bewijsstukken een factuur van het schadegeval volgen.
Het skimateriaal is gedurende de reis strikt persoonlijk. Het mag niet uitgeleend worden aan derden en men is er zelf verantwoordelijk voor. Bij verlies (zelfs door diefstal) of door breuk of eigen fout zal men het verschuldigde bedrag direct moeten betalen, met uitzondering van een gebroken stick.
Tijdens de volledige reis is de reiziger steeds zelf verantwoordelijk voor zijn bagage.

Eventuele schademeldingen dienen uiterlijk te gebeuren bij de reisleider of buschauffeur op de afstapplaats.

Artikel 7 : Formaliteiten
De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de reisbemiddelaar worden medegedeeld.
Minderjarigen dienen over een identiteitsbewijs met foto te beschikken. Minderjarigen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen over documenten te beschikken waaruit blijkt dat zij alleen mogen reizen en waarbij de datum van aankomst en vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en het adres in België. De ‘reistoelating minderjarige’ is verkrijgbaar via uw stad/gemeente.

 

Artikel 8 : Recuperatie niet opgenomen inclusieve of gereserveerde diensten
1. Vervoer : indien u tijdens de reis beslist om voor de terugreis de gereserveerde busseat of vliegtuigseat niet te gebruiken is er geen terugbetaling van de gereserveerde plaats.
2. Ski- of snowboardles : er is geen terugbetaling bij het onderbreken van de lessenreeks, ook niet indien u het   niveau niet correct hebt opgegeven  en er geen andere lesgroepen zijn.

 1. Skipas : indien u , om welke reden ook, uw skipas niet optimaal kan benutten, kan u enkel ter plaatse aan de kassa van het skipasbureau gelden recuperen. Dit is niet van toepassing in alle gebieden, u dient over de nodige bewijsstukken te beschikken. Na de reis worden geen skipassen terugbetaald.

 

Artikel 9 : Maaltijden en faciliteiten

Het aantal sterren van een hotel wordt bepaald door de plaatselijke autoriteiten aan de hand van het comfortniveau en de aanwezige faciliteiten. Kwaliteit van de gestrekte maaltijden en het prijsniveau van maaltijden en dienstverlening vallen daar niet onder. Bovendien verschillen de normen per land. JOSK Reizen kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

 

Artikel 10 : Vliegtuigreizen

 1. Transfers woning – luchthaven zijn volledig te koste van de reiziger. Transfers ter plaatse luchthaven-hotel zijn steeds inclusief bij onze geprogrammeerde vliegreizen.
 2. Vliegtuigreizen refereren steeds naar prijzen en vluchtplannen op het moment van publicatie.
 3. Wijzigingen door de luchtvaartmaatschappij inzake vluchtroutes, uurroosters… worden onmiddellijk door JOSK Reizen aan de reiziger meegedeeld.
 4. Prijsverhogingen ten gevolge van brandstof en luchthaventaksen zijn steeds in de prijzen verrekend tot datum van publicatie. Nadien worden eventuele bijkomende kosten doorgerekend aan de reiziger.
 5. Tijdens het seizoen zijn wijzigingen steeds mogelijk.
 6. Het volume van bagage wordt bepaald door de luchtvaartmaatschappij. Iedere overschrijding zal een meerkost met zich meebrengen die door de reiziger gedragen dient te worden.
 7. Onder ‘vervoer skimateriaal’ verstaat men 1 paar ski’s + sticks + skischoenen + helm of 1 snowboard + schoenen + helm.
 8. De reiziger aanvaardt dat het aangeboden tarief voor elke vlucht slechts gegarandeerd wordt na volledige betaling en uitgifte van de vliegtuigtickets.
 9. Overeenkomstig de artikelen 5.1.a en 5.1.b van deze Bijzondere Reisvoorwaarden zijn de uitgegeven vliegtuigtickets van de reiziger niet wijzigbaar, noch annuleerbaar, noch terugbetaalbaar, tenzij anders vermeld.
 10. JOSK Reizen zal bij vertrek de reiziger op de hoogte stellen tot 48 uur vóór de vlucht van eventuele vluchtuurwijziging(en) die de luchtvaartmaatschappij(en) kan/kunnen doorvoeren. Tijdens verlengde weekends kan JOSK Reizen hiervan afwijken. Na dit tijdstip en tijdens verlengde weekends is de reiziger zelf verantwoordelijk om eventuele vluchtuurwijziging(en) na te gaan. De reiziger is eveneens zelf verantwoordelijk om eventuele vluchtuurwijziging(en) van de terugvlucht(en) na te gaan. JOSK Reizen is niet verantwoordelijk voor het missen van de vlucht(en) indien deze regel niet wordt nageleefd.
 11. JOSK Reizen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig gevolg dat voortvloeit uit vertragingen, stakingen of andere acties die een impact hebben op het normale verloop van de luchtvervoersdiensten.
 12. Luchtvaartmaatschappijen hebben bijzondere regels inzake het vervoer van onder andere andersvaliden, zwangere vrouwen, baby’s, kinderen en huisdieren. De reiziger erkent hiervan kennis te hebben genomen. Bij twijfel dient de reiziger contact op te nemen met JOSK Reizen. JOSK Reizen kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet naleven van de toepasselijke regels opgelegd door de betrokken luchtvaartmaatschappij.

 

Artikel 11 : Goed gedrag en zeden

De reisorganisator behoudt zich het recht voor om geen contract af te sluiten met reizigers die in het verleden afwijkend reisgedrag hebben vertoond of waaromtrent in het verleden klachten zijn geuit.

De reisorganisator heeft eveneens het recht maatregelen te nemen tegen reizigers dewelke tijdens de duur van de reis, hetzij in de autocar of het verblijf ter plaatse, ongepast gedrag vertonen.

 

Artikel 12 – Informatie vanwege JOSK Reizen

Informatie betreffende paspoorten, visa, reis-, verblijfs- en gezondheidszorgformaliteiten

 1. JOSK Reizen verstrekt de reiziger algemene informatie met betrekking tot paspoorten, visa en formaliteiten qua gezondheidszorg die voor de reis en het verblijf noodzakelijk zijn. Het is echter de uitsluitende verantwoordelijkheid van de reiziger om de nodige documenten in orde te brengen. De Reiziger is steeds en uitsluitend aansprakelijk voor het inwinnen van bijgewerkte informatie over de vereiste reisdocumenten en het tijdig aanschaffen hiervan (internationaal paspoort al dan niet met machine-leesbare zone (ook voor baby’s en kinderen), visum, ESTA procedure, KIDS ID, enz.). Dit geldt zowel voor zijn eindbestemming als voor alle overstap- en of landingsplaatsen op de reisroute van de reiziger.
 2. Elke reiziger moet in het bezit zijn van geldige identiteitspapieren. Die identiteitspapieren en de reispas dienen geldig te zijn tot minimum 6 maanden na de datum van terugkeer. Minderjarigen moeten in het bezit zijn van hun eigen bewijs van identiteit, met foto, en een eigen reispas. Sommige gemeentes hanteren voor kinderen de nieuwe elektronische KIDS-ID tegen betaling, waarbij de aanvraagperiode 3 à 4 weken kan bedragen. Het is dus belangrijk dat de reiziger de KIDS-ID voor kinderen tijdig aanvraagt bij de gemeente. Het identificatiekaartje dat bij de geboorte wordt afgeleverd, is niet geldig voor reizen naar het buitenland. Minderjarigen kunnen niet worden opgenomen in de reispas van hun ouders en moeten over een eigen reispas beschikken. JOSK Reizen benadrukt dat de reizigers de verplichting hebben zich grondig te informeren met betrekking tot de specifieke toepasselijke regeling omtrent minderjarigen.

Indien de reiziger bij afreis niet de nodige documenten kan voorleggen, zal hij de daaruit voortvloeiende kosten niet op JOSK Reizen kunnen verhalen.  Reizigers van niet-Belgische nationaliteit en/of met uitsluitend een buitenlands paspoort zijn verplicht hun nationaliteit spontaan aan JOSK Reizen aan te geven en dienen contact op te nemen met hun respectievelijke ambassades of consulaten voor het verkrijgen van actuele informatie inzake de vereiste reisdocumenten. JOSK Reizen zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval hieromtrent enig probleem zou kunnen ontstaan.

 1. JOSK Reizen kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het laattijdig bekomen door de reiziger van de noodzakelijke reisdocumenten.

 

Artikel 13 – Contactgegevens van JOSK Reizen in geval van moeilijkheden onderweg of op de bestemming

JOSK Reizen heeft geen vertegenwoordiger ter plaatse op alle bestemmingen. In geval van moeilijkheden ter plaatse kan de reiziger evenwel steeds telefonisch contact opnemen met  JOSK Reizen tijdens de openingsuren en op het telefoonnummer dat vermeld staat op de bestelbon. In geval van uiterste hoogdringendheid, kan de reiziger contact opnemen met het JOSK Reizen noodnummer vermeld op de reisdocumenten. Indien problemen onderweg kan getelefoneerd worden naar het noodnummer gecommuniceerd op de reisdocumenten (vouchers).

 

Artikel 14 – Foto’s en illustraties

De foto’s en illustraties vermeld op de JOSK Reizen website, in JOSK Reizen brochures of andere documenten van JOSK Reizen hebben louter tot doel de reiziger een algemeen beeld te geven van de aangeboden diensten en een algemene indruk te geven van het niveau van de accommodatie en de mate van comfort. Deze foto’s en illustraties kunnen niet worden opgevat als een toezegging die verder strekt dan dit doel.

JOSK Reizen is niet aansprakelijk indien door toeval foto’s van uzelf of uw kinderen gepubliceerd werden.

à

 

Artikel 15 – Informatie vanwege de Reiziger

 1. Correcte boekingsgegevens
 2. a) De reiziger erkent alle op de bestelbon vermelde gegevens nauwkeurig te hebben geverifieerd en bevestigt dit aan de hand van zijn handtekening of door de confirmatie van de betalingsopdracht. In eerste instantie betreft dit de correcte spelling van alle voor- en familienamen van de reizigers, als dusdanig doorgegeven aan de JOSK Reizen reisconsulent(e) of via de online reserveringsprocedure. “Correct” in deze context betekent “identiek aan de schrijfwijze van de namen zoals die voorkomen op de officiële identiteitsdocumenten waarmee de reizigers reizen”.Alle kosten die voortvloeien uit een foutieve opgave en onzorgvuldig nalezen van de namen zijn automatisch en uitsluitend voor rekening van de reiziger. In tweede instantie betreft dit alle data in verband met de geboekte reisroute en de eindbestemming, de reisdatum, de aangegeven aankomst- en vertrekuren, de aansluitingstijd tussen de vluchten, enz.
 3. b) JOSK Reizen zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die te wijten is aan het onnauwkeurig verifiëren van de gegevens door de reiziger.
 4. Bijkomende persoonlijke inlichtingen

De reiziger moet JOSK Reizen alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis (bv. nationaliteit, gezondheid,eetgewoontes,…). Indien de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor JOSK Reizen, mag JOSK Reizen deze kosten factureren aan de reiziger.

 1. Reisvoorkeuren

Tenzij de reiziger anders heeft aangegeven, wordt er van uitgegaan dat hij de minst dure diensten wenst. Voor dergelijke diensten (bv. “economy class”) zal de mogelijkheid tot wijziging of annulering vaak uitgesloten zijn door de dienstverlener zodat die Diensten niet kunnen worden verleend op een andere manier of op een

ander tijdstip of plek dan is overeengekomen. Indien de reiziger de wijzigings- en/of annuleringsmogelijkheden van bepaalde diensten wenst te kennen, dient hij zich daaromtrent vóór elke boeking in te lichten bij JOSK Reizen.

 

Artikel 16 – Insolventie

JOSK Reizen is aangesloten bij het Garantiefonds Reizen, dat in bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden tussenkomt in de uitvoering van de reis of de kosten daarvan bij financieel onvermogen van de reisorganisator of -bemiddelaar. Verdere informatie hieromtrent wordt ter beschikking gesteld via de Veelgestelde Vragen of op de website van het Garantiefonds Reizen: http://www.gfg.be.

 

Artikel 17 – Klachtenbehandeling

 1. Kennisgeving

Alle klachten met betrekking tot de reis dienen onmiddellijk of zo snel als redelijkerwijze mogelijk schriftelijk ter kennis te worden gebracht van JOSK Reizen.

Onverminderd artikel 16 van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen, aanvaardt JOSK Reizen eveneens dat dergelijke klachten per e-mail aan JOSK Reizen worden gemeld via info@josk.be

 1. Termijn

In ieder geval dient elke klacht uiterlijk binnen één maand na terugkeer aan JOSK Reizen ter kennis te worden gebracht. Klachten die na deze termijn worden geformuleerd zullen door JOSK Reizen als laattijdig en dus onontvankelijk worden beschouwd.

 

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

 1. Algemeen

JOSK Reizen kan niet aansprakelijk worden gehouden met betrekking tot diensten die de reiziger heeft geboekt via JOSK Reizen bij een of meer dienstverleners, tenzij anders voorzien in de Reiscontractenwet.

 1. Tussenkomst van de verzekeraar

JOSK Reizen is niet aansprakelijk als en voor zover de reiziger in staat is zijn schadevergoeding te vorderen onder een verzekeringspolis, zoals een reis- en/of  annuleringsverzekering.

 1. Informatie van andere dienstverleners

JOSK Reizen doet haar uiterste best om alle informatie met betrekking tot diensten die door JOSK Reizen worden aangeboden, maar worden geleverd door andere dienstverleners dan JOSK Reizen, zorgvuldig te controleren voorafgaandelijk aan de publicatie ervan. JOSK Reizen is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden met betrekking tot deze informatie.

 1. Materiële vergissingen

In geen geval zal JOSK Reizen aansprakelijk zijn voor eventuele materiële vergissingen, ongeacht van welke dienstverlener de informatie afkomstig is.

 1. JOSK Reizen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. JOSK reizen behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

 

Artikel 19 – Privacy

 1. Algemeen

JOSK Reizen eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer van haar reizigers, overeenkomstig de geldende wetgeving 2016/679 met betrekking tot de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens.

 

 1. Verzameling en verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens zijn de gegevens die toelaten een persoon op een unieke manier te identificeren of te contacteren. Wanneer u bij ons een reis boekt, inschrijft op de nieuwsbrief of onze brochure aanvraagt, verzamelen we mogelijk volgende persoonsgegevens: Voornaam, naam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, geslacht, geboortedatum en e-mailadres van de verschillende reisdeelnemers.

 

Als reisdeelnemer kunnen we u telefonisch of per mail contacteren betreffende uw gemaakte boeking.

 

De reiziger erkent en aanvaardt dat alle persoonsgegevens die door de reiziger worden meegedeeld of online worden ingebracht, m.i.v. de gegevens ingebracht voor zijn reisgezelschap, door JOSK Reizen verwerkt kunnen worden. Het doel van deze verwerking bestaat er in de optimale uitvoering van het contract ten voordele van de reiziger te kunnen verwezenlijken. De persoonsgegevens kunnen door JOSK Reizen bovendien gebruikt worden voor commerciële en communicatiedoeleinden (met inbegrip van direct marketing).

 

JOSK Reizen verzameld de persoonsgegevens rechtstreeks bij de betrokkenen om zo de reisaanvraag te kunnen omzetten naar een effectieve boeking (tot stand komen van het contract). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de bepaling van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

JOSK Reizen kan bepaalde persoonsgegevens ter beschikking stellen aan partners om de boeking te kunnen voltooien. De persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden voor marketingdoeleinden, enkel met als doelstelling uw reis en extra’s te boeken volgens het vooropgestelde contract tussen uzelf en JOSK Reizen.

 

JOSK Reizen zorgt ervoor de integriteit en de juistheid van de persoonsgegevens in zijn bezit te houden en te baren en dat deze worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is. De gegevens worden definitief in ons systeem bewaard, dit om toekomstige boekingsaanvragen vlotter te laten verlopen. De betrokkenen kunnen op eenvoudige vraag kosteloos hun gegevens inkijken en deze op ieder ogenblijk laten verbeteren, schrappen, overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving.

 

JOSK reizen vertrekt een aantal keer per jaar een nieuwbrief. Om de nieuwsbrief te ontvangen dient u het aanvraagformulier in te vullen. De gegevens worden uiterst gebruikt voor het versturen ven da nieuwsbrief en worden niet verstrekt aan derden.

Indien u in het huidige seizoen als klant geregistreerd staat, gaat u bij boeking automatisch akkoord met de ontvangst van de nieuwsbrief. Uitschrijven kan steeds.

 

Bescherming van de persoonsgegevens

 

Artikel 20 – Overmacht

Elke omstandigheid van overmacht, met inbegrip van de onderbreking van communicatiemiddelen of een staking door onder andere vervoerders, hoteliers of luchtverkeersleiders, leidt tot opschorting van de verplichtingen in de Bijzondere Reisvoorwaarden van JOSK Reizen en van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen die worden aangetast door de omstandigheid van overmacht. De partij die de door overmacht aangetaste verplichting moest naleven, kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld

 

Artikel 21 – Onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien een term of bepaling de bijzondere reisvoorwaarden nietig zou zijn, zal deze term of bepaling voor niet geschreven worden gehouden zonder dat de geldigheid van de andere bepalingen van onderhavige reisvoorwaarden aangetast zou worden.

 

Verzekering financieel onvermogen
Conform art. 36 van de reiscontractenwet is JOSK bvba door Europese Goederen en Reisbagageverzekeringsmaatschappij n.v., Tweekerkenstraat 14, 1000 Brussel verzekerd om in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen.

Dick Van Dyck, Uitbreidingslaan 4, 9160 Lokeren, staat garant voor de diensten van de BVBA JOSK, conform art. 36 van de reiscontractenwet.

 

Family

Gezinnen

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit sed diam nonummy nibh.

Cabin

Alpense gezelligheid

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit sed diam nonummy nibh.

Mountains

Sneeuwzekerheid

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit sed diam nonummy nibh.

Eten

Culinair

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit sed diam nonummy nibh.