Annuleringsverzekering

Voor meer info, bekijk onze reisvoorwaarden

Op deze pagina vindt u alle informatie terug over de annuleringsverzekering van JOSK reizen.

Algemene voorwaarden:
Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis

10.1
De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:
1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:
a) 20 dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan 6 dagen;
b) 7 dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van 2 à 6 dagen;
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan 2 dagen duren, of
2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.
10.2
In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 

Artikel 11: Opzegging door de reiziger
11.1
De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.
In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandaardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
Indien er geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
11.2
De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.
11.3
De organisator betaalt uiterlijk binnen 14 dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

 

Bijzondere voorwaarden:
Artikel 5 – Opzegging door de reiziger (cfr. Art.11 Algemene reisvoorwaarden)

Niet elke geboekte dienst valt automatisch te annuleren. Indien de reiziger de annuleringsmogelijkheden van bepaalde diensten wenst te kennen, dient hij zich daaromtrent vóór elke boeking in te lichten bij JOSK BV.

Annuleringen dienen steeds schriftelijk aan JOSK BV gemeld te worden met duidelijke vermelding van de reden en eventuele bijvoeging van de nodige bewijsstukken.

Een annuleringsverzekering is geldig vanaf het moment van afsluiten tot aanvang** van de reis.
Een reiziger die geen annuleringsverzekering heeft afgesloten, heeft geen recht op enige vorm van terugbetaling.
Een reiziger die een annuleringsverzekering heeft afgesloten, heeft recht op volgende forfaitaire terugbetaling :

1 . Voor de afreis :

a ) Tot en met 15 dagen voor afreis wordt het reeds gestorte bedrag volledig terugbetaald*, verminderd met de aankoopprijs van de annuleringsverzekering (non-refundable) (€ 23,- per persoon (weekreis) / € 17,- per persoon (shortski)) en een administratiekost van € 30,- per dossier, indien deze het gevolg zijn van :

 • Ziekte of lichamelijk ongeval (uzelf, levensgezel, bloed- of aanverwant tot in de 2e graad, incl. schoonfamilie). (Uitsluiting vooraf bestaande toestand of chronische ziekte)
 • Sterfgeval tot in de tweede graad
 • Zelfmoord van een familielid tot in de tweede graad (verzekerde zelf is uitgesloten)
 • Werkverlies om economische redenen na vast dienstverband
 • Brand / belangrijke stoffelijke schade aan onroerend goed (binnen 30 dagen voor vertrek)
 • Diefstal, Home- of Carjacking, Kidnapping (binnen 30 dagen voor vertrek)
 • Opzeg huurwoning door de eigenaar
 • Natuurramp of daad van terrorisme op de reisbestemming
 • Zwangerschap (of complicaties) (indien de reis binnen de laatste 3 maanden van de zwangerschap valt en deze niet bekend was bij boeking)
 • Juridische handelingen (o.a. oproeping rechtbank, echtscheidingsprocedure, adoptieprocedure)

b ) Vanaf de 14de dag tot en met aanvang** van de reis wordt een extra toeslag voor laattijdige annuleringen aangerekend van € 100,- per persoon bovenop de voorwaarden en kosten onder punt 1.a

*De terugbetaling kan bovendien verminderd worden met de prijs van :
– ongevallenverzekering (indien deze reeds door JOSK BV definitief werd afgesloten)
– geboekte luchthaventransfers
– skilessen bij de plaatselijke skischool

**Aanvang van de reis :     Busreizigers =     Check in bij chauffeur/reisleider opstapplaats en vertrekuur autocar
Autoreizigers =    Check in bij hotelreceptie

 1. Overname dossier :

Een dossier kan steeds integraal worden overgenomen door een andere persoon, mits wijzigingskosten.

 1. Annulering van 1 persoon op een 2-persoonskamer :

Indien door annulering van 1 persoon een 2-persoonskamer herleid wordt tot een singlekamer, dient hiervoor door de reiziger ook het singlesupplement te worden betaald.

 1. No show :

In geval van een ‘no show’ gaan alle reeds betaalde bedragen verloren.

Een ‘no show’ betekent het niet komen opdagen zonder schriftelijke verwittiging.

5 . Tijdens de reis :
a) Indien een reiziger genoodzaakt is om terug naar huis te gaan om welke reden ook, kan geen beroep gedaan worden op de annuleringsverzekering (vervalt bij aanvang van de reis) en wordt in geen geval de reissom of een deel ervan (hotelkosten, skipas, skiles, skimateriaal) terugbetaald. 
b) Indien u tijdens de reis een blessure oploopt wordt in geen geval skipas en/of skiles en/of materiaalhuur terugbetaald. In sommige skigebieden dient u zich met de nodige bewijsstukken persoonlijk aan de skipaskassa aan te bieden om een gedeeltelijke terugbetaling aan te vragen (geen garantie).

 1. Terugbetaling :

Elke terugbetaling naar aanleiding van een annulering zal worden uitgevoerd op de door JOSK BV gekende bankrekening van de Hoofdboeker. Deze terugbetaling gebeurt na inhouding van alle kosten vermeld onder punt 1a & 1b. Er dient rekening mee gehouden te worden dat de terugbetaling meerdere weken in beslag kan nemen.

Artikel 18 – Overmacht & Coronavirus

 1. Algemeen
  Elke omstandigheid van overmacht, met inbegrip van de onderbreking van communicatiemiddelen of een staking door onder andere vervoerders, hoteliers of luchtverkeersleiders, leidt tot opschorting van de verplichtingen in de Bijzondere Reisvoorwaarden van JOSK BV en van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen die worden aangetast door de omstandigheid van overmacht. De partij die de door overmacht aangetaste verplichting moest naleven, kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld
 1. Reisverbod (zie Algemene Reisvoorwaarden Artikel 10.2)

Indien JOSK BV de reis niet kan of mag laten doorgaan (bvb. omwille van een negatief reisadvies FOD Buitenlandse Zaken), zal de Hoofboeker hiervan zo snel als mogelijk schriftelijk worden ingelicht. JOSK BV staat bovendien in voor de volledige terugbetaling van de reeds gestorte bedragen (met uitzondering van aangekochte annuleringsverzekeringen). JOSK BV werkt niet met het zogenaamde “vouchersysteem”.

 1. Quarantaine op de bestemming (zie Algemene Reisvoorwaarden Artikel 12.6)
  Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt JOSK BV de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger (exclusief maaltijden).