Annuleringsverzekering

Op deze pagina vindt u alle informatie terug over de annuleringsverzekering van JOSK reizen.

Artikel 13: Verbreking door de reiziger

(cfr. Art. 5 Bijzondere reisvoorwaarden JOSK reizen)

De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 5: Verbreking door de reiziger (cfr. Art.13 Algemene reisvoorwaarden)

Niet elke geboekte dienst is automatisch annuleerbaar. Indien de reiziger de annuleringsmogelijkheden van bepaalde diensten wenst te kennen, dient hij zich daaromtrent vóór elke boeking in te lichten bij JOSK reizen. Elke annulering dient onmiddellijk en schriftelijk aan de reisbemiddelaar en/of- organisator gemeld te worden met duidelijke vermelding van de reden en bijvoeging van de nodige bewijsstukken. Indien iemand een annuleringsverzekering bij inschrijving heeft afgesloten, wordt de schadevergoeding forfaitair als volgt bepaald (enkel voor de verzekerde reizigers op het dossier):

1 . Voor de afreis :
a ) Tot en met 15 dagen voor afreis: krijgt deze het reeds gestorte bedrag volledig terugbetaald(*), verminderd met de annuleringsverzekering (€ 23 per persoon voor weekreizen / € 17 per persoon voor shortski’s) en administratiekosten (€ 30 per dossier) als deze het gevolg zijn van:

  • Ziekte of lichamelijk ongeval (uzelf, levensgezel, bloed- of aanverwant tot in de 2e graad, incl. schoonfamilie). (Uitsluiting vooraf bestaande toestand of chronische ziekte)
  • Sterfgeval tot in de tweede graad
  • Zelfmoord van een familielid tot in de tweede graad (verzekerde zelf is uitgesloten)
  • Werkverlies (onvrijwillig) na vast dienstverband (bij bedrijfssluiting of ontslag om economische redenen)
  • Brand / belangrijke stoffelijke schade aan onroerend goed (binnen 30 dagen voor vertrek)
  • Diefstal, Home- of Carjacking, Kidnapping
  • Opzeg huurwoning door de eigenaar
  • Internationaal erkende epidemie, natuurramp of daad van terrorisme op de reisbestemming
  • Zwangerschap (of complicaties) (indien de reis binnen de laatste 3 maanden van de zwangerschap valt en deze niet bekend was bij boeking)
  • Juridische handelingen (o.a. oproeping rechtbank, echtscheidingsprocedure, adoptieprocedure)

(*)Voor vliegreizen wordt de annuleringskost vermeerderd met de effectieve kostprijs van de vliegtuigseat. Uitgegeven vliegtickets zijn niet wijzigbaar, noch annuleerbaar, noch terugbetaalbaar, tenzij anders vermeld.
b ) Vanaf de 14de dag tot en met aanvang(**) van de reis wordt een annuleringskost van € 100(*) per persoon aangerekend vermeerderd met de administratiekosten (€ 30 per dossier) en de annuleringsverzekering (€ 23 per persoon voor weekreizen / € 17 per persoon voor shortski’s) als deze het gevolg zijn van een van de annuleringsredenen onder punt 1.a
(*)Voor vliegreizen wordt de annuleringskost vermeerderd met de effectieve kostprijs van de vliegtuigseat. Uitgegeven vliegtickets zijn niet wijzigbaar, noch annuleerbaar, noch terugbetaalbaar, tenzij anders vermeld.
(**) De terugbetaling kan verminderd worden met de prijs van de ongevallenverzekering indien deze reeds door Josk definitief werd afgesloten.
(***) Aanvang van de reis: Busreizigers check in opstapplaats bus / Autoreizigers check in hotel

2. Overname dossier:
Een dossier kan steeds integraal worden overgenomen door een andere persoon, mits wijzigingskosten.

3. Annulering van 1 persoon op een 2-persoonskamer :
Indien door annulering van 1 persoon een 2-persoonskamer herleid wordt tot een singlekamer, dient hiervoor door de reiziger ook het singlesupplement te worden betaald.
Indien een singlekamer niet beschikbaar is dient het DSU-supplement (dubbel kamer in Single use) te worden betaald.

4. No show:
In geval van een ‘no show’ gaan alle reeds betaalde bedragen verloren.
Een ‘no show’ betekent het niet komen opdagen zonder schriftelijke verwittiging.

5 . Tijdens de reis:
a) Indien een reiziger genoodzaakt is om terug naar huis te gaan om welke reden ook, kan geen beroep gedaan worden op de annuleringsverzekering en wordt in geen geval de reissom of een deel ervan (hotelkosten, skipas, skiles, skimateriaal) terugbetaald.
b) Indien u tijdens de reis een kwetsuur oploopt wordt in geen geval het skipas, de skiles en het gehuurde materiaal terugbetaald. In sommige skigebieden dient u zich zelf met de nodige bewijsstukken aan de kassa aan te bieden om een deel van het skipas te kunnen recupereren.

6. Terugbetaling: Elke terugbetaling naar aanleiding van een annulering zal worden uitgevoerd op de door JOSK reizen gekende bankrekening van de Hoofdreiziger. Deze terugbetaling gebeurt na inhouding van dossierkosten, bovenvermelde annuleringskosten, eventueel voordien doorgevoerde wijzigingskosten en eventuele vergoedingen die verschuldigd zouden zijn door de verzekeraar (onverminderd de eventuele toepassing van een franchise door de verzekeraar). De reiziger dient er rekening mee te houden dat de terugbetaling van geboekte diensten meerdere maanden in beslag kan nemen.