Privacy

Waarom deze privacyverklaring?

JOSK stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.josk.be, (hierna de “Site”), en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door JOSK.

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.

In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt JOSK alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. Josk verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Wet”) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of ‘GDPR’; hier de “Verordening”).

Josk is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de “verwerker”). In voorkomend geval verbindt Josk zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De website …www.josk.be is een initiatief van:

Josk BV (Hierna: “Josk”)

Uitbreidingslaan 4
B-9160 Lokeren

 09 349 37 36
 09 348 65 27
 info@josk.be
BE 0455.264.550

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Josk verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden.

Persoonsgegevens worden verwerkt door Josk, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes:

 • Inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief
 • Contactformulier
 • Inschrijvingsformulier op een reis uit aanbod
 • Het gebruik van cookies

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die ons iets vertellen over u of die we met u in verband kunnen brengen. Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Met oog op onze dienstverlening met onder andere de verkoop van onze reizen en bijhorende diensten, evenementen, acties, … of wanneer u contact hebt met JOSK, leggen wij de persoonsgegevens vast.

Onder persoonsgegevens verstaan we, Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening of om tot een overeenkomst met ons te bekomen.

Persoonsgegevens, klantgegevens, reserveringsgegevens, betalingsgegevens die u tijdens het boeken verstrekt van uzelf als hoofdboeker en van andere medereizigers, inclusief de voorkeuren zoals wel/geen verzekering, ski les, ski huur, opties,…  welke verder in het reserveringsproces worden gevraagd, zijn gegevens die gebruikt worden om de reis te boeken, te reserveren, te factureren en aan u te bevestigen. 

Overeenkomstig artikel 13 van Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende:

 • De uitvoering van de aangeboden en overeengekomen dienst op de site te verzekeren;
 • De verwerking van de persoonsgegevens worden gebruikt om een reis te boeken, te reserveren, te factureren en aan u te bevestigen.
 • Wettelijke verplichting tot het bijhouden van de gegevens
 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbieden die nuttig en /of noodzakelijke zijn voor u, die verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van de ondersteuning.
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.
 • Marketing doeleinden

Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het privacybeleid in ‘hypertext link’ heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Josk. Elke overeenkomst die Josk en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden

Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruiker.

Overeenkomstig artikel 13, lid2 van de Verordening bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Deze duur is in alle gevallen niet langer dan 7 jaar

Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan medewerkers van Josk voor zover adequate garanties worden geboden voor de beveiliging van de gegevens en voor zover zij samenwerken met Josk voor het op de markt brengen van de producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van Josk, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens worden verstrekt de inhoud van dit Privacy beleid na. Josk zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.

De partners van JOSK ontvangen enkel de nodige gegevens om de een correcte dienstverlening te kunnen bieden. Verdere gegevens die uzelf aan deze partijen verstrekt vallen onder hun privacybeleid.

Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: info@josk.be, of een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn of haar identiteitskaart aan het volgende adres: Uitbreidinslaan 4, 9160 Lokeren.

 • U heeft steeds recht op toegang tot en inzage in uw persoonsgegevens.
 • U heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of recht te zetten. 
 • U heeft als klant het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om uw eerder gegeven toestemming voor een welbepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

Mocht u gebruik willen maken van uw rechten, voeg dan een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe aan uw aanvraag.

Bij de uitoefening van dit recht verzoeken wij u om duidelijk aan te geven tegen welke verwerking(en) u zich verzet of welke toestemming u wenst in te trekken.

We wensen u er wel op te wijzen dat het verzet tegen bepaalde verwerkingen of het intrekken van uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens tot gevolg kan hebben dat u niet langer geïnformeerd zal worden of gebruik zal kunnen maken van door ons aangeboden reizen, acties, activiteiten, …

Klachtrecht

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Josk, aan de Gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor  het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:

          Gegevensbeschermingsautoriteit
          Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
          Tel. +32 2 274 48 00
          Fax. +32 2 274 48 35
          E-mail: contact@apd-gba.be

De Gebruiker kan ook een vordering tot staking indienen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

Combell

Combell is een hosting solution builder, waarmee we onze website optimaal laten werken.

Alle data die we hiervoor verzamelen, wordt op een eerlijke en wettige manier verwerkt op de beveiligde servers van Combell. Combell beschikt over een ISO 27001-certificaat voor data-beveiliging.

De servers van Combell bevinden zich in België. Data-verwerking vindt dus niet plaats buiten de EU.

Combell maakt gebruik van een Data Protection Officer die alle procedures inzake de verwerking van uw gegevens in het oog houdt. Hij waakt over uw privacy.

Combell AVG/GDPR-maatregelen: Combell Privacy Policy – Privacy & Terms

Brevo

Wij kunnen uw gegevens uitwisselen met ‘Brevo. Dit is software voor e-mailmarketing. Via data-uitwisseling bewaken we de effectiviteit van onze e-mailcampagnes. Brevo kan statistische en prestatie-informatie bewaren, analyseren en compileren op basis van en/of gerelateerd aan ons gebruik van hun services, in een geaggregeerde en geanonimiseerde indeling.

Meer informatie over Brevo en GDPR:

GDPR: All Your Questions Answered – Brevo (ex Sendinblue)

 

Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen ‘cookies’ op uw harde schijf geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Als u de website van JOSK wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.