Reisverzekeringen

Medische bijstand in het buitenland 24/7

Heb je dringende medische hulp nodig in het buitenland en je hebt een reisbijstandsverzekering afgesloten, dan kun je de alarmcentrale van PROTECTIONS altijd bereiken op het nummer +32 2 286 31 47 voorafgegaan door het internationale kengetal, gewoonlijk 00.

Wenst u een reis te boeken zonder risico?
Ga dan bij boeking voor een verzekering via PROTECTIONS.

De annuleringsverzekering laat u toe om met een gerust hart vroegtijdig te boeken. als er iets onverwachts gebeurt, met jou of je familie, ben je dankzij onze annulatieverzekering beschermt tegen een financiële kater.

De annuleringverzekering + reisbijstand zorgt voor een zorgeloze vakantie. Tijdens je reis kun je onverwachte gebeurtenissen nooit volledig uitsluiten.

Opgelet, een verzekering kan u enkel afsluiten bij boeking of uiterlijk binnen de 5 dagen na boeking. Na betaling van het voorschot is het niet meer mogelijk af te zien van de genomen verzekering.

Tarieven

Shortski’s (tot max. 4 nachten verblijf)

  • Annuleringsverzekering : 39 EUR p.p. / 119 EUR per familie* 
  • Annulering en reisbijstand: 49 EUR p.p. / 149 EUR per familie* 

Weekreizen (vanaf 5 nachten verblijf)

  • Annuleringsverzekering : 44 EUR p.p. / 139 EUR per familie* 
  • Annulering en reisbijstand: 59 EUR p.p. / 179 EUR per familie* 

 

*Familie (vanaf 3 personen) = alle personen van hetzelfde gezin die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn alsook de meereizende minderjarige kinderen uit een ontbonden huwelijk en de meereizende minderjarige kleinkinderen waarvan de ouders niet meereizen.

JOSK reizen raadt u steeds aan de voorwaarden nauwkeurig door te nemen.

Alle documenten met nodige info kan u hier vinden:

 

Wat bij Annuleren?

1| U neemt contact op met JOSK reizen (schriftelijke bevestiging van annulering vereist).
2| U doet een online aangifte bij Protections.

Een schadegeval indienen

Onverminderd de na te leven algemene verplichtingen, moet de verzekerde, om aanspraak te maken op de prestaties in
het kader van deze dekking, zich houden aan de volgende verplichtingen:

¬ De reisorganisator of reisbemiddelaar onmiddellijk verwittigen van zodra hij kennis heeft van de gebeurtenis die zijn
vertrek of verblijf verhindert, teneinde de kosten tot een minimum te beperken;

¬ De agent of Touring verwittigen binnen de 12 uur volgend op het schadegeval;

¬ De naar behoren ingevulde schadeaangifte binnen 7 dagen opsturen naar de agent of Touring;

¬ Zijn/haar arts ontheffen van het medisch geheim ten aanzien van de adviserend arts van Touring of de nodige stappen
ondernemen om de behandelende geneesheer van de persoon wiens ziekte of ongeval de reden was van de annulering
of onderbreking, te ontheffen van het medisch geheim;

¬ Zo nodig, aanvaarden zich te onderwerpen aan een onderzoek door Touring aangestelde geneesheren en al het nodige
doen om te zorgen dat ieder ander persoon wiens medische toestand aan de oorsprong ligt van de annulering, zich
aan een dergelijk onderzoek onderwerpt. Touring kan zo nodig de waarachtigheid van de ingeroepen omstandigheden
controleren alvorens tot vergoeding over te gaan;

Als de verzekerde één van de opgelegde verplichtingen niet nakomt en Touring, de agent of de verzekeraar daardoor
nadeel ondervinden, kunnen zij hun prestatie verminderen tot beloop van het door hen geleden nadeel.
Indien de niet-nakoming door de verzekerde van één van de bovenvermelde verplichtingen het gevolg is van bedrieglijk
opzet, kan Touring iedere tegemoetkoming weigeren of de vergoeding die reeds betaald werd, terugvorderen.

Protections claims department
Sleutelplasstraat 6
1700 Dilbeek
België
E-mail: 
claims@protections.be

Protections Travel Insurance |

 

Wat moet u doen indien u de reisbijstand dient aan te spreken?

1| U neemt contact op met de ALARMCENTRALE van Protections op  +32 2 286 31 47
Protections opent voor u een dossier en verteld hierbij exact wat u dient te doen om in orde te zijn.

Opgelet! 
Neem zelf geen initiatief ter plaatse, raadpleeg eerst de alarmcentrale.

De verzekerde moet in het buitenland de volgende stappen ondernemen:

¬ Een bewijsstuk vragen van de betaalde erelonen en andere uitgaven alsook een certificaat van dringende hospitalisatie;

¬ Wat betreft de onkosten voor verlenging van een hotelverblijf, een medisch attest vragen op naam van de verzekerde
dat de noodzaak, het begin en het einde van bedlegerigheid of hospitalisatie bevestigt; de hotelrekening met kwijting
en vermelding van de duur van het verblijf en alle bewijsstukken om de einddatum van het verblijf in het buitenland te
kunnen bepalen;

¬ Als het gaat om ambulante medische kosten (zonder hospitalisatie) van meer dan € 250 per verzekerde, een medisch
rapport vragen aan de buitenlandse geneesheer en het als vertrouwelijk doorsturen naar de adviserend arts van Touring;

¬ In geval van repatriëring om medische redenen die niet door Touring georganiseerd wordt, een door een arts opgesteld
medisch attest verstrekken dat bevestigt dat die terugkeer naar het land van de woonplaats medisch noodzakelijk was.

Bij terugkeer in het land van de woonplaats en indien de buitenlandse sociale zekerheid niet ter plaatse is tussengekomen, moet de verzekerde:

¬ Een fotokopie maken van alle bewijsstukken van betaalde erelonen of andere uitgaven;

¬ De fotokopieën van de bewijsstukken aan Touring overmaken;

¬ Het aanvraagdossier om tussenkomst voorleggen aan het ziekenfonds of andere verzekeringsorganismen met de originele bewijsstukken in bijlage. Indien de verzekerde voor hetzelfde risico eveneens verzekerd is bij een andere verzekeringsmaatschappij, aan Touring de gegevens van die maatschappij bezorgen;

¬ Na tussenkomst van het ziekenfonds, de betrokken sociale zekerheidsinstantie en eventuele andere verzekeringsinstellingen, aan Touring de afrekening(en) van de toegekende vergoedingen bezorgen met in bijlage de door het ziekenfonds afgestempelde originele bewijsstukken of bij gebrek daaraan, de fotokopieën van de bewijsstukken;

¬ Touring zal het saldo van de erelonen en andere uitgaven terugbetalen binnen de in deze algemene voorwaarden bepaalde limieten.