Bijzondere reisvoorwaarden

Bijzondere reisvoorwaarden

Bijzondere Reisvoorwaarden JOSK BV (update: 30/11/2021)

JOSK BV is ingeschreven in het FSMA register onder nr. 28663 A 

Bepalingen :

‘Hoofdboeker’ : De persoon die in eigen naam en voor eigen rekening of in naam en voor rekening van andere personen (die kwalificeren als reizigers en (mogelijks) deel uitmaken van eenzelfde boeking) diensten boekt bij JOSK BV.

‘Pakketreizenwet’ : Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.

‘Reiziger’: Iedere persoon die het voordeel geniet van de verbintenis ontstaan uit een contract gesloten door tussenkomst van JOSK Reizen, ongeacht of het contract gesloten of de prijs betaald is door hem of voor hem.

 

Artikel 1 – Totstandkoming van het contract (cfr. Art.4 Algemene reisvoorwaarden)

1. Bij verkoop via telefoon, e-mail of website wordt de inhoud van het telefoongesprek, e-mail of online-formulier , vervangen door de bestelbon (= schriftelijke reisbevestiging).
Reservaties via telefoon, e-mail of website worden aanzien als boekingsaanvraag. Een boekingsaanvraag is geen reisbevestiging (= bestelbon).
2. De boekingsaanvraag wordt pas een definitieve reservatie als :
a ) De hoofdboeker een schriftelijke reisbevestiging (= bestelbon) heeft ontvangen per e-mail (of post).
b ) De hoofdboeker binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de bestelbon het voorschot heeft betaald. Dit voorschot tbv 150 EUR p.p. aangevuld met de premies van de eventueel door de klant gewenste verzekering (enkel per overschrijving).
3. Eventuele fouten en/of onvolledigheden op de bestelbon dienen door de klant binnen de 5 werkdagen na ontvangst ervan gemeld te worden. Bij reizen geboekt binnen één maand vóór de afreis, moeten eventuele fouten en onvolledigheden gemeld worden binnen de 48 uur.
4. Indien er na het opmaken van de reisbevestiging nog wijzigingen worden aangevraagd door de hoofdboeker, zelfs door toeval of in geval van overmacht, dient de forfaitaire som van € 15,- per wijziging als wijzigingskost betaald te worden, eventueel vermeerderd met de werkelijke kosten aangegaan door JOSK BV voor de wijziging.

 1. Informatie betreffende het aangaan en de inhoud van een annuleringsverzekering

Onvoorziene omstandigheden kunnen er toe leiden dat de reiziger zich verplicht ziet om zijn reis te verplaatsen of zelfs te annuleren. Om de financiële gevolgen van dergelijke verplaatsing of annulering in te perken,kan de reiziger een annuleringsverzekering onderschrijven. De risico’s die door deze polissen worden gedekt, evenals de kosten en het dekkingsbedrag, worden op de JOSK BV website slechts ter indicatie verstrekt.

 • Aankoop annuleringsverzekering dient uiterlijk te gebeuren binnen de 5 werkdagen na de boeking.
 • Annulering van de annuleringsverzekering is niet meer mogelijk na ontvangst van het voorschot.

 

Artikel 2 – Prijs van de reis (cfr. Art.5 Algemene reisvoorwaarden)

1. Prijzen gecommuniceerd via telefoon, e-mail of website zijn onder voorbehoud van mogelijke fouten.

De exacte en correcte prijs wordt medegedeeld op de bestelbon.
De reisorganisator is niet aansprakelijk voor kosten uit vertragingen in het transport voortvloeiend uit weersomstandigheden, defecten, stakingen, wijziging van dienstregelingen, of transportmiddel.

2. Prijsaanduiding

a ) Tenzij anders vermeld in speciale aanbiedingen, kunnen de online prijzen die gehanteerd worden door andere dienstverleners dan JOSK BV, maar aangeboden worden op de JOSK BV website, ten allen tijde gewijzigd worden.

b ) De prijs van de online aangeboden diensten is die zoals genoteerd op de JOSK BV website, behalve in het geval dat er duidelijk sprake is van een materiële vergissing. In dat geval is JOSK BV niet verplicht om diensten te verlenen aan de reiziger tegen een klaarblijkelijk onjuiste prijs, zelfs niet nadat de reiziger de bestelbon heeft ontvangen, wanneer het duidelijk had moeten zijn voor de reiziger dat de vermelde prijs niet correct kon zijn.

3. Prijswijzigingen

Wijzigingen aan de heffingen, belastingen, wisselkoersschommelingen en vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten) die in de totaalprijs vervat zijn, of invoering van nieuwe taksen kunnen aanleiding geven tot een prijsherziening en zullen netto worden verrekend tot de twintigste dag voor de datum van afreis. De prijsherziening zal worden bepaald door het positieve of negatieve verschil te berekenen tussen de prijs die van toepassing was op datum van het contract en de prijs op datum van de invoering van de prijswijziging.

4. Totaalprijs

a ) De door JOSK BV gehanteerde prijzen worden uitgedrukt in EURO en omvatten de totaalprijs voor de aangeboden diensten.

b ) De prijs omvat evenwel niet : Alle facultatieve supplementen. Dit zijn diensten waarvoor de consument in alle vrijheid kan opteren (zoals onder meer, maar niet beperkt tot, extra verzekering, extra bagage, extra transfers en alle eventuele persoonlijke kosten zoals was, telefoon, drankjes, roomservice, fooi enz.);

-alle niet uitdrukkelijk in de reserveringsbevestiging genoemde kosten;

-alle in het buitenland lokaal te vereffenen taksen (zoals onder meer, maar niet beperkt tot, toeristenbelasting, verblijfstaks, vertrek- of “exit”-taks, tolheffingen enz.).

De reiziger zal op het moment van boeking in kennis gesteld worden van het al dan niet verschuldigd zijn van dergelijke taksen.

 

Artikel 3 – Extra’s (niet in basisprijs)

De extra’s (kortingen en supplementen) staan omschreven in de reisbrochure / op de website en gelden per persoon, per reis. Extra’s worden verrekend bovenop de basisprijs van de reis.

 

Artikel 4 – Wijzigingen door de reiziger

 1. Indien na de bevestiging van de bestelbon (= betaling voorschot) door de reiziger nog wijzigingen worden aangevraagd, dan mag de reisorganisator hiervoor € 15,- wijzigingskosten aanrekenen.
 2. De annulering van de annuleringsverzekering is niet meer mogelijk na betaling voorschot.
 3. Wijziging van het skilesniveau is kosteloos.
 4. Omboeken van uw dossier kan tot uiterlijk 4 weken voor afreis, mits wijzigingskost.
 5. Overdraagbaarheid van de boeking

a ) Vervoertickets

De uitgegeven vervoertickets (zoals trein- en vliegtuigtickets) van de reiziger, zijn niet overdraagbaar, noch terugbetaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

b ) Andere diensten

De reiziger kan enkel, vóór aanvang van de reis, de andere geboekte diensten overdragen aan een derde mits JOSK BV uitdrukkelijk en voorafgaand aan het verzoek tot overdracht aan de reiziger heeft bevestigd dat deze mogelijkheid bestaat. De overdrager dient vóór vertrek JOSK BV van dit verzoek tot overdracht op de hoogte te brengen en dient JOSK Reizen alle gegevens mee te delen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overdracht. De overdracht heeft pas uitwerking na uitdrukkelijke bevestiging daarvan door JOSK BV. Voor elke overdracht van de boeking zal JOSK BV een administratieve kost aanrekenen overeenkomstig artikel 1.4 van deze Bijzondere Reisvoorwaarden.

c ) Hoofdelijkheid

In alle bovenstaande gevallen zijn de overdrager en de overnemer hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de overgedragen diensten en de daaraan verbonden kosten

 

Artikel 5 – Opzegging door de reiziger (cfr. Art.11 Algemene reisvoorwaarden)

Elke annulering moet onmiddellijk en schriftelijk aan JOSK reizen worden overgemaakt. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van de schriftelijke ontvangst van uw annulering.
Indien de reiziger zijn reis moet annuleren, zelfs door overmacht of toeval of onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, wordt de opzegvergoeding forfaitair als volgt bepaald:

Annulering tot en met 28 dagen voor vertrek* : 150 EUR pp
Annulering tot en met 8 dagen voor vertrek*: 50% van de totale reissom
Annulering vanaf 7 dagen voor vertrek* : 100% van de totale reissom
(*) Vertrek reizigers autocar = Vertrekdatum vanuit België / Vertrek reizigers eigen wagen = Datum check in accommodatie

JOSK reizen adviseert de reiziger om bij het boeken een annuleringsverzekering PROTECTIONS af te sluiten.
U kunt deze PROTECTIONS verzekering bij JOSK reizen afsluiten, waardoor een snelle afhandeling gegarandeerd wordt. 
Belangrijk: iedere annulatie moet schriftelijk meegedeeld worden aan JOSK reizen.

KLIK HIER voor informatie over de aangeboden verzekeringen

Artikel 6 – Schade aan derden, wintersportmateriaal, bagage

Indien een deelnemer schade aanricht aan zowel accommodatie als daarbuiten, dient direct en ter plaatse de ten gelegde som betaald worden. Indien de schade na vertrek vastgesteld wordt, zal met de nodige bewijsstukken een factuur van het schadegeval volgen.
Het skimateriaal is gedurende de reis strikt persoonlijk. Het mag niet uitgeleend worden aan derden en men is er zelf verantwoordelijk voor. Bij verlies (zelfs door diefstal) of door breuk of eigen fout zal men het verschuldigde bedrag direct moeten betalen, met uitzondering van een gebroken stick.
Tijdens de volledige reis is de reiziger steeds zelf verantwoordelijk voor zijn bagage.

Eventuele schademeldingen dienen uiterlijk te gebeuren bij de reisleider of buschauffeur op de afstapplaats.

 

Artikel 7 – Formaliteiten

1. De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de reisbemiddelaar worden medegedeeld.
Minderjarigen dienen over een identiteitsbewijs met foto te beschikken. Minderjarigen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen over documenten te beschikken waaruit blijkt dat zij alleen mogen reizen en waarbij de datum van aankomst en vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en het adres in België. De ‘reistoelating minderjarige’ is verkrijgbaar via uw stad/gemeente.

2. Bij niet-naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

3. De reiziger dient in te staan voor eventuele inentingen. Gezien de organisator geen medische bevoegdheid heeft, dient de reiziger de verstrekte informatie te evalueren met een bevoegde arts.

3bis. De reiziger dient zich, zowel bij de reservatie als bij de afreis, te vergewissen of hij/zij en zijn/haar medereizigers vrij zijn van het corona-virus en dat hij/zij daarvan de bewijzen kan  leveren, die zowel het land van vertrek, als het land van transit, als het land van aankomst vereisen. De reiziger dient er zich tevens van te vergewissen of hij/zij de toelating heeft om het grondgebied van zijn bestemming te betreden of er te transiteren. Hij/zij neemt de volledige aansprakelijkheid op voor de schade die zijzelf of de reisbemiddelaar of organisator oplopen. Deze verplichting geldt tot de dag voor vertrek.

 

Artikel 8 – Recuperatie niet opgenomen diensten (inclusief of gereserveerd)
1. Vervoer : Indien u tijdens de reis beslist om bij de terugreis de gereserveerde busseat niet te gebruiken is er geen terugbetaling van de gereserveerde plaats mogelijk. Een aangekochte busseat is steeds heen & terug.
2. Ski- of snowboardles : Er is geen terugbetaling mogelijk bij het onderbreken van de lessenreeks, ook niet indien u het lesniveau niet correct hebt opgegeven (of foutief ingeschat) en er geen andere lesgroepen zijn.

3.Skipas : Indien u, om gelijk welke reden, uw skipas niet optimaal kan benutten, kan u enkel ter plaatse aan de skipaskassa gelden trachten te recupereren (zonder garantie). Na de reis worden nooit terugbetaling gedaan voor (gedeeltelijk) ongebruikte skipassen.

4. Ski- of snowboardmateriaal: Er is geen terugbetaling mogelijk van het gehuurde materiaal.

 

Artikel 9 – Maaltijden en faciliteiten

Het aantal sterren van een hotel wordt bepaald door de plaatselijke autoriteiten aan de hand van het comfortniveau en de aanwezige faciliteiten. Kwaliteit van de verstrekte maaltijden en het prijsniveau van maaltijden en dienstverlening vallen daar niet onder. Bovendien verschillen de normen per land. JOSK Reizen kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

 

Artikel 10 – Goed gedrag en zeden

JOSK BV behoudt zich het recht voor om geen contract af te sluiten met reizigers die in het verleden afwijkend reisgedrag hebben vertoond of waaromtrent in het verleden klachten zijn geuit.

De reisorganisator heeft eveneens het recht maatregelen te nemen tegen reizigers dewelke tijdens de duur van de reis, hetzij in de autocar of het verblijf ter plaatse, ongepast gedrag vertonen.

 

Artikel 11 – Informatie betreffende paspoorten, visa, reis-, verblijfs- en gezondheidszorgformaliteiten

 1. JOSK BV verstrekt de reiziger algemene informatie met betrekking tot paspoorten, visa en formaliteiten qua gezondheidszorg die voor de reis en het verblijf noodzakelijk zijn. Het is echter de uitsluitende verantwoordelijkheid van de reiziger om de nodige documenten in orde te brengen. De Reiziger is steeds en uitsluitend aansprakelijk voor het inwinnen van bijgewerkte informatie over de vereiste reisdocumenten en het tijdig aanschaffen hiervan (internationaal paspoort al dan niet met machine-leesbare zone (ook voor baby’s en kinderen), visum, ESTA procedure, KIDS ID, enz.). Dit geldt zowel voor zijn eindbestemming als voor alle overstap- en of landingsplaatsen op de reisroute van de reiziger.
 2. Elke reiziger moet in het bezit zijn van geldige identiteitspapieren. Die identiteitspapieren en de reispas dienen geldig te zijn tot minimum 6 maanden na de datum van terugkeer. Minderjarigen moeten in het bezit zijn van hun eigen bewijs van identiteit, met foto, en een eigen reispas. Sommige gemeentes hanteren voor kinderen de nieuwe elektronische KIDS-ID tegen betaling, waarbij de aanvraagperiode 3 à 4 weken kan bedragen. Het is dus belangrijk dat de reiziger de KIDS-ID voor kinderen tijdig aanvraagt bij de gemeente. Het identificatiekaartje dat bij de geboorte wordt afgeleverd, is niet geldig voor reizen naar het buitenland. Minderjarigen kunnen niet worden opgenomen in de reispas van hun ouders en moeten over een eigen reispas beschikken. JOSK BV benadrukt dat de reizigers de verplichting hebben zich grondig te informeren met betrekking tot de specifieke toepasselijke regeling omtrent minderjarigen.

Indien de reiziger bij afreis niet de nodige documenten kan voorleggen, zal hij de daaruit voortvloeiende kosten niet op JOSK BV kunnen verhalen.  Reizigers van niet-Belgische nationaliteit en/of met uitsluitend een buitenlands paspoort zijn verplicht hun nationaliteit spontaan aan JOSK BV aan te geven en dienen contact op te nemen met hun respectievelijke ambassades of consulaten voor het verkrijgen van actuele informatie inzake de vereiste reisdocumenten. JOSK BV zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval hieromtrent enig probleem zou kunnen ontstaan.

 1. JOSK BV kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het laattijdig bekomen door de reiziger van de noodzakelijke reisdocumenten.

 

Artikel 12 – Contactgegevens bij problemen onderweg of op de bestemming

JOSK BV heeft geen vertegenwoordiger ter plaatse op alle bestemmingen. In geval van moeilijkheden ter plaatse kan de reiziger evenwel steeds telefonisch contact opnemen met  JOSK BV tijdens de openingsuren en op het telefoonnummer dat vermeld staat op de bestelbon. In geval van uiterste hoogdringendheid, kan de reiziger contact opnemen met het JOSK BV noodnummer vermeld op de reisdocumenten. Indien problemen onderweg kan getelefoneerd worden naar het noodnummer gecommuniceerd op de reisdocumenten (vouchers).

 

Artikel 13 – Foto’s en illustraties

De foto’s en illustraties vermeld op de JOSK BV website, in JOSK BV brochures of andere documenten van JOSK BV hebben louter tot doel de reiziger een algemeen beeld te geven van de aangeboden diensten en een algemene indruk te geven van het niveau van de accommodatie en de mate van comfort. Deze foto’s en illustraties kunnen niet worden opgevat als een toezegging die verder strekt dan dit doel.

JOSK Reizen is niet aansprakelijk indien door toeval foto’s van uzelf of uw kinderen gepubliceerd werden.

 

Artikel 14 – Informatie vanwege de Reiziger

 1. Correcte boekingsgegevens
 2. a) De Hoofdboeker erkent alle op de bestelbon vermelde gegevens nauwkeurig te hebben geverifieerd en bevestigt dit aan de hand van zijn handtekening of door de confirmatie van de betalingsopdracht. In eerste instantie betreft dit de correcte spelling van alle voor- en familienamen van de reizigers, als dusdanig doorgegeven aan de JOSK BV reisconsulent(e) of via de online reserveringsprocedure. “Correct” in deze context betekent “identiek aan de schrijfwijze van de namen zoals die voorkomen op de officiële identiteitsdocumenten waarmee de reizigers reizen”. Alle kosten die voortvloeien uit een foutieve opgave en onzorgvuldig nalezen van de namen zijn automatisch en uitsluitend voor rekening van de reiziger. In tweede instantie betreft dit alle data in verband met de geboekte bestemming, reisdata, aangegeven aankomst- en vertrekuren etc.
 3. b) JOSK BV zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die te wijten is aan het onnauwkeurig verifiëren van de gegevens door de reiziger.
 4. Bijkomende persoonlijke inlichtingen

De Hoofdboeker moet JOSK BV alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis (bv. nationaliteit, gezondheid, eetgewoonten…). Indien de Hoofdboeker verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor JOSK BV, mag JOSK BV deze kosten factureren aan de Hoofdboeker.

 1. Reisvoorkeuren

Tenzij de Hoofdboeker anders heeft aangegeven, wordt er van uitgegaan dat hij de minst dure diensten wenst. Voor dergelijke diensten (bv. “economy class”) zal de mogelijkheid tot wijziging of annulering vaak uitgesloten zijn door de dienstverlener zodat die diensten niet kunnen worden verleend op een andere manier of op een ander tijdstip of plek dan is overeengekomen. Indien de reiziger de wijzigings- en/of annuleringsmogelijkheden van bepaalde diensten wenst te kennen, dient hij zich daaromtrent vóór elke boeking in te lichten bij JOSK BV.

 

Artikel 15 – Klachtenbehandeling

 1. Kennisgeving

Alle klachten met betrekking tot de pakketreis (of andere niet-inclusieve diensten) dienen onmiddellijk of zo snel als redelijkerwijze mogelijk schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan JOSK BV.

Onverminderd artikel 17 van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen, aanvaardt JOSK BV eveneens dat klachten per e-mail aan JOSK Reizen worden gemeld via info@josk.be

 1. Termijn

In ieder geval dient elke klacht uiterlijk binnen 30 dagen na terugkeer aan JOSK BV ter kennis te worden gebracht. Klachten die na deze termijn worden geformuleerd zullen door JOSK BV als laattijdig en dus onontvankelijk worden beschouwd.

 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 1. Algemeen

JOSK BV kan niet aansprakelijk worden gehouden met betrekking tot diensten die de reiziger heeft geboekt via JOSK BV bij een of meer dienstverleners, tenzij anders voorzien in de Pakketreizenwet.

 1. Tussenkomst van de verzekeraar

JOSK BV is niet aansprakelijk als en voor zover de reiziger in staat is zijn schadevergoeding te vorderen onder een verzekeringspolis, zoals een reis- en/of  annuleringsverzekering.

 1. Informatie van andere dienstverleners

JOSK BV doet haar uiterste best om alle informatie met betrekking tot diensten die door JOSK BV worden aangeboden, maar worden geleverd door andere dienstverleners dan JOSK BV, zorgvuldig te controleren voorafgaandelijk aan de publicatie ervan. JOSK BV is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden met betrekking tot deze informatie.

 1. Materiële vergissingen

In geen geval zal JOSK BV aansprakelijk zijn voor eventuele materiële vergissingen, ongeacht van welke dienstverlener de informatie afkomstig is.

 1. Schriftelijke vergissingen (e-mail, website, briefwisseling)
  JOSK BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. JOSK BV behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

 

Artikel 17 – Privacy

 1. Algemeen

JOSK Reizen eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer van haar reizigers, overeenkomstig de geldende wetgeving : Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens.

 1. Verzameling en verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens zijn de gegevens die toelaten een persoon op een unieke manier te identificeren of te contacteren. Wanneer u bij ons een reis boekt, inschrijft op de nieuwsbrief of onze brochure aanvraagt, verzamelen we mogelijk volgende persoonsgegevens: Voornaam, naam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, geslacht, geboortedatum en e-mailadres van de verschillende reisdeelnemers.

Als reisdeelnemer kunnen we u telefonisch of per mail contacteren betreffende uw gemaakte boeking.

De reiziger erkent en aanvaardt dat alle persoonsgegevens die door de reiziger worden meegedeeld of online worden ingebracht, m.i.v. de gegevens ingebracht voor zijn reisgezelschap, door JOSK BV verwerkt kunnen worden. Het doel van deze verwerking bestaat er in de optimale uitvoering van het contract ten voordele van de reiziger te kunnen verwezenlijken. De persoonsgegevens kunnen door JOSK BV bovendien gebruikt worden voor commerciële en communicatiedoeleinden (met inbegrip van direct marketing).

JOSK BV verzameld de persoonsgegevens rechtstreeks bij de betrokkenen om zo de reisaanvraag te kunnen omzetten naar een effectieve boeking (tot stand komen van het contract). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de bepaling van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

JOSK BV kan bepaalde persoonsgegevens ter beschikking stellen aan partners om de boeking te kunnen voltooien. De persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden voor marketingdoeleinden, enkel met als doelstelling uw reis en extra’s te boeken volgens het vooropgestelde contract tussen uzelf en JOSK BV.

JOSK BV zorgt ervoor de integriteit en de juistheid van de persoonsgegevens in zijn bezit te houden en te baren en dat deze worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is. De gegevens worden definitief in ons systeem bewaard, dit om toekomstige boekingsaanvragen vlotter te laten verlopen. De betrokkenen kunnen op eenvoudige vraag kosteloos hun gegevens inkijken en deze op ieder ogenblijk laten verbeteren, schrappen, overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving.

JOSK BV verstuurt een aantal keer per jaar een nieuwbrief. Om de nieuwsbrief te ontvangen dient u het aanvraagformulier in te vullen. De gegevens worden uiterst gebruikt voor het versturen ven da nieuwsbrief en worden niet verstrekt aan derden.

Indien u in het huidige seizoen als klant geregistreerd staat, gaat u bij boeking automatisch akkoord met de ontvangst van de nieuwsbrief. Uitschrijven is steeds mogelijk.

 

Artikel 18 – Overmacht & Coronavirus

 1. Algemeen
  Elke omstandigheid van overmacht, met inbegrip van de onderbreking van communicatiemiddelen of een staking door onder andere vervoerders, hoteliers of luchtverkeersleiders, leidt tot opschorting van de verplichtingen in de Bijzondere Reisvoorwaarden van JOSK BV en van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen die worden aangetast door de omstandigheid van overmacht. De partij die de door overmacht aangetaste verplichting moest naleven, kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld
 1. Reisverbod (zie Algemene Reisvoorwaarden Artikel 10.2)

Indien JOSK BV de reis niet kan of mag laten doorgaan (bvb. omwille van een negatief reisadvies FOD Buitenlandse Zaken), zal de Hoofboeker hiervan zo snel als mogelijk schriftelijk worden ingelicht. JOSK BV staat bovendien in voor de volledige terugbetaling van de reeds gestorte bedragen (met uitzondering van aangekochte verzekeringen). JOSK BV werkt niet met het zogenaamde “vouchersysteem”.

 1. Quarantaine op de bestemming (zie Algemene Reisvoorwaarden Artikel 12.6)
  Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt JOSK BV de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger (exclusief maaltijden).

 

Artikel 19 – Onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien een term of bepaling in de bijzondere reisvoorwaarden nietig zou zijn, zal deze term of bepaling voor niet geschreven worden gehouden zonder dat de geldigheid van de andere bepalingen van onderhavige reisvoorwaarden aangetast zou worden.

 

Artikel 20 – Insolventie – Verzekering financieel onvermogen

JOSK BV is aangesloten bij het Garantiefonds Reizen, dat in bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden tussenkomt in de uitvoering van de reis of de kosten daarvan bij financieel onvermogen van de reisorganisator of -bemiddelaar. Verdere informatie hieromtrent wordt ter beschikking gesteld via de Veelgestelde Vragen of op de website van het Garantiefonds Reizen: http://www.gfg.be
Dhr. Dick Van Dyck, Uitbreidingslaan 4, 9160 Lokeren, staat garant voor de diensten van JOSK BV, conform art. 33 van de pakketreizenwet.