Bijzondere reisvoorwaarden

PDF | Bijzondere voorwaarden JOSK

Bijzondere reisvoorwaarden | Seizoen ’23 – ’24

Bijzondere Reisvoorwaarden JOSK BV (update: 01/07/2023 | versie 1)

Bepalingen :

‘Hoofdboeker’ : De persoon die in eigen naam en voor eigen rekening of in naam en voor rekening van andere personen (die kwalificeren als reizigers en (mogelijks) deel uitmaken van eenzelfde boeking) diensten boekt bij JOSK BV.

‘Pakketreizenwet’ : Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.

‘Reiziger’: Iedere persoon die het voordeel geniet van de verbintenis ontstaan uit een contract gesloten door tussenkomst van JOSK Reizen, ongeacht of het contract gesloten of de prijs betaald is door hem of voor hem.

 

Artikel 1 – Totstandkoming van het contract (cfr. Art.4 Algemene reisvoorwaarden)

 1. Bij verkoop via telefoon, e-mail of website wordt de inhoud van het telefoongesprek, e-mail of online-formulier vervangen door de bestelbon (= schriftelijke reisbevestiging).
  Reservaties via telefoon, e-mail of website worden aanzien als boekingsaanvraag.
  Een boekingsaanvraag is geen reisbevestiging (= bestelbon).
 2. De boekingsaanvraag wordt pas een definitieve reservatie als :
  a. De hoofdboeker een schriftelijke reisbevestiging (= bestelbon) heeft ontvangen per e-mail (of post).
  b. De hoofdboeker binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de bestelbon het voorschot heeft betaald. Dit voorschot tbv 150 EUR p.p. aangevuld met de premies van de eventueel door de klant gewenste verzekering (enkel per overschrijving).
  Bij betaling van het gevraagde voorschot gaat u als klant akkoord met de algemene- en bijzondere voorwaarden, alsook de privacyverklaring.
  c. Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden wordt de reservatie automatisch eenzijdig geannuleerd zonder enige vorm van kennisgeving of vooraf in gebreke te stellen.
 3. Eventuele fouten en/of onvolledigheden op de bestelbon dienen door de klant binnen de 5 werkdagen na ontvangst ervan gemeld te worden.
  Bij reizen geboekt binnen één maand vóór de afreis, moeten eventuele fouten en onvolledigheden gemeld worden binnen de 48 uur.
 4. Indien er na het opmaken van de reisbevestiging nog wijzigingen worden aangevraagd door de hoofdboeker, zelfs door toeval of in geval van overmacht, dient de forfaitaire som van 15 EUR per wijziging als wijzigingskost betaald te worden, eventueel vermeerderd met de werkelijke kostenaangegaan door JOSK BV voor de wijziging.
 5. Informatie betreffende het aangaan en de inhoud van een annulerings- en reisbijstandsverzekering.
  Onvoorziene omstandigheden kunnen er toe leiden dat de reiziger zich verplicht ziet om zijn reis te verplaatsen of zelfs te annuleren. Om de financiële gevolgen van dergelijke verplaatsing of annulering in te perken, kan de reiziger een annuleringsverzekering onderschrijven. De risico’s die door deze polissen worden gedekt, evenals de kosten en het dekkingsbedrag, worden op de JOSK BV website slechts ter indicatie verstrekt.
  a. Aankoop annulerings- en reisbijstandsverzekering dient uiterlijk te gebeuren binnen de 5 werkdagen na de boeking.
  b. Annulering van de annulerings- en reisbijstandsverzekering is niet meer mogelijk na ontvangst van het voorschot.
 1.  

Artikel 2 – Prijs van de reis (cfr. Art.5 Algemene reisvoorwaarden)

 1. Prijzen gecommuniceerd via telefoon, e-mail of website zijn onder voorbehoud van mogelijke fouten. De exacte en correcte prijs wordt medegedeeld op de bestelbon.

2. De overeengekomen prijs is vast onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing en de in artikel 2.4 van de Bijzondere Voorwaarden vermelde mogelijkheid tot prijsherziening. In geval van een kennelijke materiële vergissing kan de prijs na de boeking en/of de ontvangst van de bestelbon worden gecorrigeerd. In dergelijke gevallen heeft de reiziger de mogelijkheid om de boeking kosteloos te annuleren.

3. Prijsaanduiding
a. Tenzij anders vermeld in speciale aanbiedingen, kunnen de online prijzen die gehanteerd worden door andere dienstverleners dan JOSK BV, maar aangeboden worden op de JOSK BV website, ten allen tijde gewijzigd worden.
b. De prijs van de online aangeboden diensten is die zoals genoteerd op de JOSK BV website, behalve in het geval dat er duidelijk sprake is van een materiële vergissing. In dat geval is JOSK BV niet verplicht om diensten te verlenen aan de reiziger tegen een klaarblijkelijk onjuiste prijs, zelfs niet nadat de reiziger de bestelbon heeft ontvangen, wanneer het duidelijk had moeten zijn voor de reiziger dat de vermelde prijs niet correct kon zijn.

4. Prijswijzigingen

Wijzigingen aan de heffingen, belastingen, wisselkoersschommelingen, vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten*), hotelprijzen en skipasprijzen die in de totaalprijs vervat zijn, of invoering van nieuwe taksen kunnen aanleiding geven tot een prijsherziening en zullen netto worden verrekend tot de twintigste dag voor de datum van afreis. De prijsherziening zal worden bepaald door het positieve of negatieve verschil te berekenen tussen de prijs die van toepassing was op datum van het contract en de prijs op datum van de invoering van de prijswijziging.

*als referentieprijs hanteren wij de prijzen bij opmaak (€ 1,740 | 26/05/2023) zoals gepubliceerd op: www.carbu.com/belgie/index.php/officieleprijs

5. Totaalprijs

  1. De door JOSK BV gehanteerde prijzen worden uitgedrukt in EURO en omvatten de totaalprijs voor de aangeboden diensten.
  2. De prijs omvat evenwel niet : Alle facultatieve supplementen. Dit zijn diensten waarvoor de consument in alle vrijheid kan opteren (zoals onder meer, maar niet beperkt tot, extra verzekering, extra bagage, extra transfers en alle eventuele persoonlijke kosten zoals was, telefoon, drankjes, roomservice, fooi enz.);

– alle niet uitdrukkelijk in de reserveringsbevestiging genoemde kosten;
– alle in het buitenland lokaal te vereffenen taksen (zoals onder meer, maar niet beperkt tot, toeristenbelasting, verblijfstaks, vertrek- of “exit”-taks, tolheffingen enz.).
De reiziger zal op het moment van boeking in kennis gesteld worden van het al dan niet verschuldigd zijn van dergelijke taksen.

Artikel 3 – Betaling van de reissom

 1. Het voorschot (150 EUR p.p.) aangevuld met de premies van de eventueel door de klant gewenste verzekering dient de reisorganisator te ontvangen binnen de 5 werkdagen na boekingsdatum, vermeld op de reisbevestiging (=bestelbon).
 2. Het saldo dient uiterlijk één maand vóór afreis ontvangen te zijn door de reisorganisator.
 3. Boekingen binnen 6 weken voor vertrek dienen de volledige reissom te betalen + verzekering.
 4. Betalingsmodaliteit:
  1. per overschrijving met vermelding van gestructureerde mededeling.

Het is niet mogelijk om met visa of mastercard te betalen,
Noch online, noch per terminal op kantoor.
JOSK heeft geen overeenkomsten met dergelijke firma’s.

Artikel 4 – Extra’s (niet in basisprijs)

De extra’s (kortingen en supplementen) staan omschreven in de reisbrochure / op de website en gelden per persoon, per reis. Extra’s worden verrekend bovenop de basisprijs van de reis.

Artikel 5 – Wijzigingen door de reiziger

 1. Indien na de bevestiging van de bestelbon (= betaling voorschot) door de reiziger nog wijzigingen worden aangevraagd, dan mag de reisorganisator hiervoor € 15,- wijzigingskosten aanrekenen.
 2. De annulering van de verzekeringen die via JOSK worden aangeboden is niet meer mogelijk na betaling voorschot.
 3. Wijziging van het skilesniveau is kosteloos.
 4. Omboeken van uw dossier kan tot uiterlijk 4 weken voor afreis binnen hetzelfde skiseizoen, mits wijzigingskost.
 5. Overdraagbaarheid van de boeking

a. Vervoertickets
De uitgegeven vervoertickets (zoals trein- en vliegtuigtickets) van de reiziger, zijn niet overdraagbaar, noch terugbetaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

b. Andere diensten
De reiziger kan enkel, vóór aanvang van de reis, de andere geboekte diensten overdragen aan een derde mits JOSK BV uitdrukkelijk en voorafgaand aan het verzoek tot overdracht aan de reiziger heeft bevestigd dat deze mogelijkheid bestaat. De overdrager dient vóór vertrek JOSK BV van dit verzoek tot overdracht op de hoogte te brengen en dient JOSK Reizen alle gegevens mee te delen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overdracht. De overdracht heeft pas uitwerking na uitdrukkelijke bevestiging daarvan door JOSK BV. Voor elke overdracht van de boeking zal JOSK BV een administratieve kost aanrekenen overeenkomstig artikel 1.4 van deze Bijzondere Reisvoorwaarden.

c. Hoofdelijkheid
In alle bovenstaande gevallen zijn de overdrager en de overnemer hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de overgedragen diensten en de daaraan verbonden kosten

Artikel 6 – Opzegging door de organisator voor afreis (cfr. Art.10 Algemene reisvoorwaarden)

 1. Voor de pakketreizen die aangeboden worden zonder transport, en het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimum aantal en de reiziger door de organisator van de opzeggen van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn
  1. pakketreis van meer dan 6 dagen ten minste 20 kalenderdagen voor het vertrek de reis annuleren.
  2. pakketreis van 2 à 6 dagen ten minste 7 kalenderdagen voor het vertrek de reis annuleren.
 2. Voor de pakketreizen die aangeboden worden met transport  kan de reisorganisator tot ten minste 20 kalenderdagen voor het vertrek de reis annuleren (losstaand van de duur van de reis) wanneer het minimum aantal deelnemers nodig voor de uitvoering van de reis niet werd bereikt.
  1. De prijzen zijn berekend op een bezetting van 80% per reis. Wanneer er niet aan de vooropgestelde bezetting voldaan wordt, kan de reis worden geannuleerd.
 3. Skilessen via JOSK: Er dient een minimum van 6 deelnemers per lesniveau ingeschreven te zijn om het lesniveau te laten plaatsvinden. Indien er niet voldaan wordt aan het minimum aantal zal u schriftelijk in kennis gesteld worden over de opzegging van deze dienst.

De reizigers worden hier per mail van op de hoogte gebracht. Wanneer u opteert voor een alternatief is er geen enkel recht op een “extra korting”, ook al is die reis duurder.

Artikel 7 – Opzegging door de reiziger (cfr. Art.11 Algemene reisvoorwaarden)

VOOR DE REIS
 1. Elke annulering moet onmiddellijk en schriftelijk aan JOSK reizen worden overgemaakt. Annuleringen die niet schriftelijk zijn meegedeeld door de reiziger worden niet aanvaard.
  De annuleringsdatum is de ontvangstdatum van uw schriftelijke annulering.
  Indien de reiziger zijn reis moet annuleren, zelfs door overmacht of toeval of onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, wordt de opzegvergoeding(*) forfaitair als volgt bepaald:
 • Annulering tot en met 28 dagen voor vertrek(**) : 150 EUR pp
 • Annulering tot en met 8 dagen voor vertrek(**): 50% van de totale reissom
 • Annulering vanaf 7 dagen voor vertrek(**) : 100% van de totale reissom

Vertrek reizigers autocar = Vertrekdatum vanuit België / Vertrek reizigers eigen wagen = Datum check in accommodatie
(*) De opzegvergoeding kan u claimen via een annuleringsverzekering.
(**)De uitgegeven vervoertickets (zoals trein- en vliegtuigtickets) van de reiziger, zijn niet overdraagbaar, noch terugbetaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 1. Annulering van 1 persoon op een 2-persoonskamer : Indien door annulering van 1 persoon een 2-persoonskamer herleid wordt tot een singlekamer, dient hiervoor door de annulerende reiziger ook het singlesupplement te worden betaald.
 2. No show : In geval van een ‘no show’ gaan alle reeds betaalde bedragen verloren. Indien het saldo bij aanvang van de reis nog niet voldaan is, dient dit onmiddellijk betaald te worden. Een ‘no show’ betekent het niet komen opdagen zonder schriftelijke verwittiging bij aanvang van de reis.
  • BUS: Tijdstip vertrek opstapplaats // idem: Vliegtuig
  • AUTO: aankomst dag 18u00 (na 18u00 hotel zelf verwittigen)
 3. Extra’s: annuleren van skilessen en busplaatsen zijn niet mogelijk vanaf 28 dagen voor vertrek.

JOSK reizen adviseert de reiziger om bij het boeken een annuleringsverzekering PROTECTIONS af te sluiten. U kunt deze PROTECTIONS verzekering bij JOSK reizen afsluiten, waardoor een snelle afhandeling gegarandeerd wordt. 
Belangrijk: iedere annulatie moet schriftelijk meegedeeld worden aan JOSK reizen.

KLIK HIER voor informatie over de aangeboden verzekeringen

TIJDENS OF NA DE REIS

Indien de reiziger genoodzaakt is om terug naar huis te gaan om welke reden dan ook, kan er geen beroep gedaan worden op de annuleringsverzekering en wordt in geen geval de reissom of een deel ervan (hotelkosten, skipas, skimateriaal) terugbetaald.
Indien u tijdens de reis een kwetsuur oploopt, wordt in geen geval de skipas, of het gehuurde materiaal terugbetaald. (cfr. Art.8 Bijzondere reisvoorwaarden)

Recuperatie niet opgenomen diensten (inclusief of gereserveerd)
1. Vervoer : Indien u tijdens de reis beslist om bij de terugreis de gereserveerde busseat niet te gebruiken is er geen terugbetaling van de gereserveerde plaats mogelijk. Een aangekochte busseat is steeds heen & terug.

 1. Ski- of snowboardles :Er is geen terugbetaling mogelijk bij het onderbreken van de lessenreeks, ook niet indien u het lesniveau niet correct hebt opgegeven (of foutief ingeschat) en er geen andere lesgroepen zijn.

3.Skipas : Indien u, om gelijk welke reden, uw skipas niet optimaal kan benutten, kan u enkel ter plaatse aan de skipaskassa gelden trachten te recupereren (zonder garantie). Na de reis worden nooit terugbetaling gedaan voor (gedeeltelijk) ongebruikte skipassen.

 1. Ski- of snowboardmateriaal:Er is geen terugbetaling mogelijk van het gehuurde materiaal.

Artikel 8 – Schade aan derden, wintersportmateriaal, bagage

Indien een deelnemer schade aanricht aan zowel accommodatie als daarbuiten, dient direct en ter plaatse de ten gelegde som betaald worden. Indien de schade na vertrek vastgesteld wordt, zal met de nodige bewijsstukken een factuur van het schadegeval volgen.

Het gehuurde skimateriaal is gedurende de reis strikt persoonlijk. Het mag niet uitgeleend worden aan derden en men is er zelf verantwoordelijk voor.
Bij verlies (zelfs door diefstal) of door breuk of eigen fout zal men het verschuldigde bedrag direct moeten betalen, met uitzondering van een gebroken stick.

Tijdens de volledige reis is de reiziger steeds zelf verantwoordelijk voor zijn eigen bagage en skimateriaal.

Eventuele schademeldingen dienen uiterlijk te gebeuren bij de reisleider of buschauffeur op de afstapplaats.

Artikel 9 – Formaliteiten

 1. De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de reisbemiddelaar worden medegedeeld.
 2. Minderjarigen dienen over een identiteitsbewijs met foto te beschikken. Minderjarigen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen over documenten te beschikken waaruit blijkt dat zij alleen mogen reizen en waarbij de datum van aankomst en vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en het adres in België. De ‘reistoelating minderjarige’ is verkrijgbaar via uw stad/gemeente.
 3. Bij niet-naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
 4. De reiziger dient in te staan voor eventuele inentingen. Gezien de organisator geen medische bevoegdheid heeft, dient de reiziger de verstrekte informatie te evalueren met een bevoegde arts.
 5. De reiziger dient zich, zowel bij de reservatie als bij de afreis, te vergewissen of hij/zij en zijn/haar medereizigers vrij zijn van het corona-virus en dat hij/zij daarvan de bewijzen kan  leveren, die zowel het land van vertrek, als het land van transit, als het land van aankomst vereisen. De reiziger dient er zich tevens van te vergewissen of hij/zij de toelating heeft om het grondgebied van zijn bestemming te betreden of er te transiteren. Hij/zij neemt de volledige aansprakelijkheid op voor de schade die zijzelf of de reisbemiddelaar of organisator oplopen. Deze verplichting geldt tot de dag voor vertrek.
 6. Huisdieren kunnen op reis meegenomen worden mits rekening te houden met de specifieke richtlijnen die door de organisator (HOTEL – AUTOCAR) worden verstrekt. Zij moeten in elk geval in regel zijn met de vaccinatievoorschriften. De organisator aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid bij eventuele schade noch voor moeilijkheden die voortspruiten uit het meenemen van huisdieren.

 

Artikel 10 – Maaltijden en faciliteiten

Het aantal sterren van een hotel wordt bepaald door de plaatselijke autoriteiten aan de hand van het comfortniveau en de aanwezige faciliteiten. Kwaliteit van de verstrekte maaltijden en het prijsniveau van maaltijden en dienstverlening vallen daar niet onder. Bovendien verschillen de normen per land. JOSK Reizen kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

 

Artikel 11 – Goed gedrag en zeden

JOSK BV behoudt zich het recht voor om geen contract af te sluiten met reizigers die in het verleden afwijkend reisgedrag hebben vertoond of waaromtrent in het verleden klachten zijn geuit.

De reisorganisator heeft eveneens het recht maatregelen te nemen tegen reizigers dewelke tijdens de duur van de reis, hetzij in de autocar of het verblijf ter plaatse, ongepast gedrag vertonen.

 

Artikel 12 – Informatie betreffende paspoorten, visa, reis-, verblijfs- en gezondheidszorgformaliteiten

 1. JOSK BV verstrekt de reiziger algemene informatie met betrekking tot paspoorten, visa en formaliteiten qua gezondheidszorg die voor de reis en het verblijf noodzakelijk zijn. Het is echter de uitsluitende verantwoordelijkheid van de reiziger om de nodige documenten in orde te brengen. De Reiziger is steeds en uitsluitend aansprakelijk voor het inwinnen van bijgewerkte informatie over de vereiste reisdocumenten en het tijdig aanschaffen hiervan (internationaal paspoort al dan niet met machine-leesbare zone (ook voor baby’s en kinderen), visum, ESTA procedure, KIDS ID, enz.). Dit geldt zowel voor zijn eindbestemming als voor alle overstap- en of landingsplaatsen op de reisroute van de reiziger.
 2. Elke reiziger moet in het bezit zijn van geldige identiteitspapieren. Die identiteitspapieren en de reispas dienen geldig te zijn tot minimum 6 maanden na de datum van terugkeer. Minderjarigen moeten in het bezit zijn van hun eigen bewijs van identiteit, met foto, en een eigen reispas. Sommige gemeentes hanteren voor kinderen de nieuwe elektronische KIDS-ID tegen betaling, waarbij de aanvraagperiode 3 à 4 weken kan bedragen. Het is dus belangrijk dat de reiziger de KIDS-ID voor kinderen tijdig aanvraagt bij de gemeente. Het identificatiekaartje dat bij de geboorte wordt afgeleverd, is niet geldig voor reizen naar het buitenland. Minderjarigen kunnen niet worden opgenomen in de reispas van hun ouders en moeten over een eigen reispas beschikken. JOSK BV benadrukt dat de reizigers de verplichting hebben zich grondig te informeren met betrekking tot de specifieke toepasselijke regeling omtrent minderjarigen.

Indien de reiziger bij afreis niet de nodige documenten kan voorleggen, zal hij de daaruit voortvloeiende kosten niet op JOSK BV kunnen verhalen.  Reizigers van niet-Belgische nationaliteit en/of met uitsluitend een buitenlands paspoort zijn verplicht hun nationaliteit spontaan aan JOSK BV aan te geven en dienen contact op te nemen met hun respectievelijke ambassades of consulaten voor het verkrijgen van actuele informatie inzake de vereiste reisdocumenten. JOSK BV zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval hieromtrent enig probleem zou kunnen ontstaan.

 1. JOSK BV kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het laattijdig bekomen door de reiziger van de noodzakelijke reisdocumenten.

 

Artikel 13 – Contactgegevens bij problemen onderweg of op de bestemming

JOSK BV heeft geen vertegenwoordiger ter plaatse op alle bestemmingen. In geval van moeilijkheden ter plaatse kan de reiziger evenwel steeds telefonisch contact opnemen met  JOSK BV tijdens de openingsuren en op het telefoonnummer dat vermeld staat op de bestelbon. In geval van uiterste hoogdringendheid, kan de reiziger contact opnemen met het JOSK BV noodnummer vermeld op de reisdocumenten.
Indien problemen onderweg kan getelefoneerd worden naar het noodnummer gecommuniceerd op de reisdocumenten (vouchers).

 

Artikel 14 – Foto’s en illustraties

De foto’s en illustraties vermeld op de JOSK BV website, in JOSK BV brochures, social media of andere documenten van JOSK BV hebben louter tot doel de reiziger een algemeen beeld te geven van de aangeboden diensten en een algemene indruk te geven van het niveau van de accommodatie en de mate van comfort. Deze foto’s en illustraties kunnen niet worden opgevat als een toezegging die verder strekt dan dit doel.

JOSK Reizen is niet aansprakelijk indien door toeval foto’s van uzelf of uw kinderen gepubliceerd werden.

 

Artikel 15 – Informatie vanwege de Reiziger

 1. Correcte boekingsgegevens

a) De Hoofdboeker erkent alle op de bestelbon vermelde gegevens nauwkeurig te hebben geverifieerd en bevestigt dit aan de hand van zijn handtekening of door de confirmatie van de betalingsopdracht. In eerste instantie betreft dit de correcte spelling van alle voor- en familienamen van de reizigers, als dusdanig doorgegeven aan de JOSK BV reisconsulent(e) of via de online reserveringsprocedure. “Correct” in deze context betekent “identiek aan de schrijfwijze van de namen zoals die voorkomen op de officiële identiteitsdocumenten waarmee de reizigers reizen”. Alle kosten die voortvloeien uit een foutieve opgave en onzorgvuldig nalezen van de namen zijn automatisch en uitsluitend voor rekening van de reiziger. In tweede instantie betreft dit alle data in verband met de geboekte bestemming, reisdata, aangegeven aankomst- en vertrekuren etc.

b) JOSK BV zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die te wijten is aan het onnauwkeurig verifiëren van de gegevens door de reiziger.

2. Bijkomende persoonlijke inlichtingen

De Hoofdboeker moet JOSK BV alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis (bv. nationaliteit, gezondheid, eetgewoonten…).

a. Indien de Hoofdboeker verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor JOSK BV, mag JOSK BV deze kosten factureren aan de Hoofdboeker.

b. Indien de Hoofdboeker geen melding maakt over bestaande beperking of specifieke zorg betreffende deelnemers, waarvoor geen gepast aanbod kan gegeven worden, kan bij de uitvoer van de reis/diensten de deelname ontzegt worden zonder enige vorm van terugbetaling.

3. Reisvoorkeuren

Tenzij de Hoofdboeker anders heeft aangegeven, wordt er van uitgegaan dat hij de minst dure diensten wenst. Voor dergelijke diensten (bv. “economy class”) zal de mogelijkheid tot wijziging of annulering vaak uitgesloten zijn door de dienstverlener zodat die diensten niet kunnen worden verleend op een andere manier of op een ander tijdstip of plek dan is overeengekomen. Indien de reiziger de wijzigings- en/of annuleringsmogelijkheden van bepaalde diensten wenst te kennen, dient hij zich daaromtrent vóór elke boeking in te lichten bij JOSK BV.

 

Artikel 16 – Klachtenbehandeling

 1. Kennisgeving

Alle klachten met betrekking tot de pakketreis, op een bewijskrachtige wijze, (of andere niet-inclusieve diensten) dienen onmiddellijk of zo snel als redelijkerwijze mogelijk schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan JOSK BV.

Onverminderd artikel 17 van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen, aanvaardt JOSK BV eveneens dat klachten per e-mail aan JOSK Reizen worden gemeld via info@josk.be

 1. Termijn

In ieder geval dient elke klacht uiterlijk binnen 5 dagen na terugkeer aan JOSK BV ter kennis te worden gebracht. Klachten die na deze termijn worden geformuleerd zullen door JOSK BV als laattijdig en dus onontvankelijk worden beschouwd.

 

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

 1. Algemeen

JOSK BV kan niet aansprakelijk worden gehouden met betrekking tot diensten die de reiziger heeft geboekt via JOSK BV bij een of meer dienstverleners, tenzij anders voorzien in de Pakketreizenwet.

 1. Tussenkomst van de verzekeraar

JOSK BV is niet aansprakelijk als en voor zover de reiziger in staat is zijn schadevergoeding te vorderen onder een verzekeringspolis, zoals een reis- en/of  annuleringsverzekering.

 1. Informatie van andere dienstverleners

JOSK BV doet haar uiterste best om alle informatie met betrekking tot diensten die door JOSK BV worden aangeboden, maar worden geleverd door andere dienstverleners dan JOSK BV, zorgvuldig te controleren voorafgaandelijk aan de publicatie ervan. JOSK BV is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden met betrekking tot deze informatie.

 1. Materiële vergissingen

In geen geval zal JOSK BV aansprakelijk zijn voor eventuele materiële vergissingen, ongeacht van welke dienstverlener de informatie afkomstig is.

 1. Schriftelijke vergissingen (e-mail, website, briefwisseling)

JOSK BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. JOSK BV behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

 

Artikel 18 – Privacy

Uw persoonsgegevens worden door JOSK BV verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop van uw vakantie en/of gerelateerde diensten en voor direct marketing (om u nieuwe vakantieproducten of -diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@josk.be.
Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend laten verbeteren of wissen.
Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij de gegevens aan de juiste persoon bezorgen.
Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot info@josk.be.  Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.josk.be.

Artikel 19 – Overmacht & Coronavirus

 1. Algemeen

  Elke omstandigheid van overmacht, met inbegrip van de onderbreking van communicatiemiddelen of een staking door onder andere vervoerders, hoteliers of luchtverkeersleiders, leidt tot opschorting van de verplichtingen in de Bijzondere Reisvoorwaarden van JOSK BV en van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen die worden aangetast door de omstandigheid van overmacht. De partij die de door overmacht aangetaste verplichting moest naleven, kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld

 1. Reisverbod (zie Algemene Reisvoorwaarden Artikel 10.2)

Indien JOSK BV de reis niet kan of mag laten doorgaan (bvb. omwille van een negatief reisadvies FOD Buitenlandse Zaken), zal de Hoofboeker hiervan zo snel als mogelijk schriftelijk worden ingelicht. JOSK BV staat bovendien in voor de volledige terugbetaling van de reeds gestorte bedragen (met uitzondering van aangekochte verzekeringen). JOSK BV werkt niet met het zogenaamde “vouchersysteem”.

 1. Quarantaine op de bestemming (zie Algemene Reisvoorwaarden Artikel 12.6)
  Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt JOSK BV de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger (exclusief maaltijden).

 

Artikel 20 – Onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien een term of bepaling in de bijzondere reisvoorwaarden nietig zou zijn, zal deze term of bepaling voor niet geschreven worden gehouden zonder dat de geldigheid van de andere bepalingen van onderhavige reisvoorwaarden aangetast zou worden.

 

Artikel 21 – Insolventie – Verzekering financieel onvermogen

JOSK BV is aangesloten bij het Garantiefonds Reizen, dat in bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden tussenkomt in de uitvoering van de reis of de kosten daarvan bij financieel onvermogen van de reisorganisator of -bemiddelaar. Verdere informatie hieromtrent wordt ter beschikking gesteld via de Veelgestelde Vragen of op de website van het Garantiefonds Reizen: http://www.gfg.be
Dhr. Dick Van Dyck, Uitbreidingslaan 4, 9160 Lokeren, staat garant voor de diensten van JOSK BV, conform art. 33 van de pakketreizenwet.

Artikel 22 – Factuurvoorwaarden

Voorschotten en facturen zijn betaalbaar op de zetel van de schuldeiser, op hun datum, netto, contant en zonder korting. Iedere vertraging in betaling brengt voor de klant de verplichting mee, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een conventionele verwijlinterest van 12 % per jaar. De interest wordt berekend van maand tot maand, terwijl elke begonnen maand telt voor een volledige maand.

In geval van ongerechtvaardigde niet-betaling op de vervaldag van de voorschot of factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een conventioneel vastgelegde schadevergoeding verschuldigd zijn van 15 % op het verschuldigd bedrag, met een minimum van 62 Euro. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur enkel in hoofdsom wordt betaald.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin ons bedrijf is bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing. Enkel de Geschillencommissie Reizen en de rechtbank van België zijn bevoegd.